Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 16 – Úmrtie a dedičské konanie

Opis životnej situácie

Zákaznícka cesta (customer journey) zachytáva sled udalostí životnej situácie Úmrtie a dedičské konanie, týkajúcich sa vyššie identifikovaných občanov. Začína úmrtím člena rodiny alebo blízkej osoby, ku ktorému došlo doma, v zdravotníckom zariadení alebo v zahraničí.

Prvotným dokumentom, ktorý vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po vykonaní pitvy, je Potvrdenie o prehliadke mŕtveho. Na základe tohto dokladu matrika vydá úmrtný list. Úmrtný list je dôležitý, aby sa mohli vykonať opatrenia týkajúce sa pohrebu. Samosprávy už zaviedli elektronické služby na podanie žiadosti o civilný alebo cirkevný pohreb, ako aj elektronické služby na prenájom hrobového miesta.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou automaticky oznámi úmrtie zdravotnej poisťovni a zosnulý bude vyradený z registra poistencov. Vo všeobecnosti sa vrátenie preukazu zdravotného poistenia nevyžaduje, okrem prípadov, keď bol zosnulý samostatne zárobkovo činnou osobou. V takýchto prípadoch sú príbuzní povinní bezodkladne doručiť úmrtný list a vrátiť preukaz zdravotného poistenia.

Po vydaní úmrtného listu matričným úradom začne príslušný okresný súd dedičské konanie pridelením veci notárovi. Pridelený notár vykoná dedičské konanie a vydá uznesenie o dedičstve. Matričný úrad raz mesačne nahlasuje úmrtia Sociálnej poisťovni, následne je zosnulý odhlásený zo sociálneho poistenia.

Výnimkou sú opäť samostatne zárobkovo činné osoby. Ak bol zosnulý samostatne zárobkovo činnou osobou, jeho príbuzní sú povinní predložiť úmrtný list a odhlásiť zosnulého zo sociálneho poistenia do 8 dní odo dňa úmrtia. V tejto oblasti opäť vidíme príležitosť na vyššiu automatizáciu a prepojenie príslušných inštitúcií.

Pozostalí a rodinní príslušníci zosnulého majú nárok požiadať o rôzne dávky a príspevky, väčšinou zo Sociálnej poisťovne (vdovský, vdovecký, sirotský dôchodok, úrazová renta atď.), ale aj o príspevok na pohreb z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a o vyplatenie v prípade záväzného poistenia pre prípad smrti v komerčnej poisťovni.

Po úmrtí príbuzného alebo blízkej osoby sú príbuzní povinní vrátiť vydavateľovi aj osobné doklady, ako občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz alebo zbrojný preukaz. Ďalšie informačné povinnosti spočívajú v oznámení:

  • zamestnávateľovi,
  • živnostenskému/obchodnému registru,
  • daňovému úradu, ak zosnulý podnikal,
  • iným komerčným subjektom – bankám, poisťovniam, dodávateľom energií aslužieb.

V tejto oblasti sa vytvára ďalší priestor na zlepšenie, aby sa táto stresujúca životná situácia zmenila na aktívnejšiu, aby občanovi uľahčila administratívne povinnosti pri úmrtí príbuzného alebo blízkej osoby.

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Zomrel rodinný príslušník alebo blízka osoba Dedičské konanie je ukončené Občan (FO), ktorému zomrel rodinný príslušník alebo blízka osoba

Customer journey (zákaznícka cesta)

Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 253 kB)

Prieskumy

*bude sa aktualizovať

Dokumenty a výstupy

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS16 Úmrtie a dedičské konanie (XLS, 241 kB)