Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Sekcia financovania fondov

Sekcia zodpovedá za vývoj a prevádzku informačného systému  ITMS2014+ v programovom období 2014-2020, ako aj prípravu informačného systému ITMS21+ pre programové obdobie 2021-2027 a za realizáciu platieb prijímateľom a ďalšie úlohy spojené s financovaním operačných programov, programov a finančných mechanizmov v pôsobnosti ministerstva.

Vývoj a prevádzka ITMS2014+ a príprava ITMS21+

ITMS2014+ slúži na evidovanie, spracovávanie a uchovávanie údajov o projektoch financovaných z eurofondov. V rámci agendy vývoja a prevádzky informačného systému ITMS2014+ (dostupný na https://www.itms2014.sk/), sekcia vydáva usmernenia pre prácu so systémom ITMS2014+ (dostupné tu), zabezpečuje školiace aktivity pre používateľov neverejnej časti ITMS2014+, ako aj tvorbu príručiek a návodov pre prácu so systémom ITMS2014+ pre používateľov verejnej časti  (dostupné tu). V súvislosti s programovým obdobím 2021-2027 sekcia zabezpečuje prípravu informačného systému ITMS21+.

Financovanie programov

V programovom období 2014 – 2020 plní sekcia funkciu platobnej jednotky a zabezpečuje hlavne prevod prostriedkov prijímateľom operačných programov, cezhraničných programov a finančných mechanizmov v gescii ministerstva, spravuje bankové účty, zabezpečuje proces rozpočtu verejnej správy, účtuje o stave a pohybe pohľadávok, záväzkov a peňažných prostriedkov spojených s poskytovaním prostriedkov vo svojej vecnej pôsobnosti, vedie výkazníctvo a podieľa sa na finančnom vysporiadavaní nezrovnalostí a vratiek. Pre prijímateľov IROP a programov cezhraničnej spolupráce platobná jednotka zverejňuje informáciu o realizovaných platbách (dostupná tu) každý piatok. Zároveň platobná jednotka usmerňuje prijímateľov jednotlivých operačných programov v oblasti vrátenia výnosov z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách formou zverejnenia informácie, ktorá je pre prijímateľov IROP a programov cezhraničnej spolupráce dostupná tu, pre prijímateľov OPII dostupná tu a pre prijímateľov OPTP dostupná tu.

V programovom období 2021 – 2027 zabezpečuje sekcia funkciu riadiaceho orgánu v oblasti zabezpečenia prevodu prostriedkov prijímateľom.