Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ex-ante kondicionality

V rámci programového obdobia 2014 – 2020 predstavujú ex ante kondicionality (EAK) základný predpoklad pre efektívnu a účinnú implementáciu jednotlivých operačných programov a tým aj pre napĺňanie priorít Partnerskej dohody pre SR na roky 2014 – 2020 a cieľov stratégie Európa 2020. Samotné EAK definujú ex ante podmienky, bez ktorých nie je možné efektívne implementovať európske štrukturálne a investičné fondy. Sú tiež vnímané ako nástroj na zvýšenie efektívnosti a účelnosti vynaložených verejných výdavkov a tým zlepšenie ich kvality.

Na splnenie všetkých EAK bol členským štátom EÚ zo strane Komisie poskytnutý čas do konca roka 2016. Centrálny koordinačný orgán (CKO) ako národný koordinátor uznesením vlády určil gestorov jednotlivých EAK zodpovedných za ich splnenie. Gestori v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálno-ekonomickými partnermi vypracovali tzv. akčné plány, v ktorých sa vo vzťahu k EK zaviazali, že jednotlivé aktivity spadajúce pod príslušnú EAK realizujú v stanovených termínoch. CKO následne pravidelne sledoval plnenie akčných plánov pre splnenie EAK a vyhodnocoval ich.

V podmienkach SR bolo aplikovateľných 43 EAK. Samohodnotenie plnenia všetkých EAK bolo odoslané na Európsku komisiu v termíne do konca roka 2016. K termínu 26.7.2017 obdržala SR posledné vyhodnotenie k samohodnoteniu splnenia zo strany Komisie. Tým sa považujú všetky pre SR aplikovateľné EAK za splnené.