Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výkonnostný rámec

Odbor monitorovania a hodnotenia MIRRI SR monitoruje v priebehu celého programového obdobia 2014 – 2020 pokrok v dosahovaní súboru plánovaných hodnôt ukazovateľov a ich čiastkových cieľov a zámerov stanovených pre každú prioritnú os príslušného operačného programu (okrem technickej pomoci) v rámci výkonnostného rámca ako nového nástroja na zabezpečenie efektívneho využívania prostriedkov Európskej únie.

Výkonnostný rámec tvoria čiastkové ciele a zámery:

  • čiastkový cieľ je priebežná hodnota ukazovateľa plánovaná k 31. 12. 2018 a predstavuje strednodobý zámer súvisiaci s konkrétnym špecifickým cieľom v rámci prioritnej osi programu.
  • zámer je plánovaná konečná hodnota ukazovateľa k termínu splnenia 31. 12. 2023. Dosiahnutie zámeru sa vyhodnocuje v roku 2025 pri uzatváraní programového obdobia.

 

Čiastkové ciele a zámery predstavujú:

  • finančné ukazovatele (celkové oprávnené výdavky, t. j. EÚ zdroje + verejné národné zdroje + vlastné zdroje prijímateľa), podľa jednotlivých prioritných osí, fondov a podľa rozvinutejších alebo menej rozvinutých regiónov (v prípade EFRR, ESF a KF);
  • ukazovatele výstupu (napr. počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd, kapacita podporených zariadení sociálnych služieb, celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T,…).

V  prípade zistenia závažných nedostatkov v plnení zámerov výkonnostného rámca môže pristúpiť EK na základe preskúmania záverečnej správy o vykonávaní programu pristúpiť k finančným opravám týkajúcich sa prioritných osí programu v súlade s pravidlami pre jednotlivé EŠIF.

 

Za závažné nedostatky v plnení výkonnostného rámca na úrovni prioritnej osi programu sa považuje:

  1. v prípade prioritnej osi programu, ktorej výkonnostný rámec tvoria najviac dva ukazovatele, ak ktorýkoľvek ukazovateľ dosiahol menej ako 65 % hodnoty zámeru v termíne do 31. 12. 2023;
  2. v prípade prioritnej osi programu, ktorej výkonnostný rámec tvoria viac ako dva ukazovatele, ak aspoň dva ukazovatele dosiahli menej ako 65 % hodnoty zámeru v termíne do 31. 12. 2023.