Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Záväzné plány

V zmysle nariadenia vlády SR č. 247/2016 schvaľuje a vyhodnocuje Odbor monitorovania a hodnotenia v rámci MIRRI SR záväzné plány jednotlivých operačných programov. Monitorovanie plnenia záväzných plánov umožňuje CKO v dostatočnom časovom predstihu identifikovať prípadné nedostatočné tempo čerpania alebo plnenie cieľov programov, analyzovať príčiny problémov v implementácii programov a prijať relevantné opatrenia na minimalizovanie rizík nesplnenia cieľov.

Záväzným plánom sa sleduje dodržiavanie plnenia kritérií ukazovateľov výkonnostného rámca a plnenie časového a finančného harmonogramu v oblasti kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov EÚ.

Riadiace orgány predkladajú CKO svoje záväzné plány každoročne do 1. marca. CKO informuje riadiace orgány o schválení plánu do 31. marca príslušného roka. CKO každoročne vyhodnocuje priebežné plnenie plánov k 30. júnu a záväzné plnenie plánov k 31. decembru príslušného roka.

V prípade nesplnenia kritérií záväzných plánov aspoň na 80 %, a ak o tom rozhodne vláda SR, je MIRRI SR oprávnené vykonávať krízové riadenie príslušného operačného programu.