Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022

Vláda SR schválila uznesením č. 337/2019 zo dňa 3. júla 2019   Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022  (Action plan for the digital transformation of Slovakia for 2019-2022).

Dokument priamo nadväzuje na Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030.  Akčný plán (AP) pokrýva opatrenia ktoré je možné realizovať v krátkodobom horizonte (3Q/2019 – 4Q/2022). Ich financovanie je naviazané na programové obdobie 2014 – 2020. Úspešné naplnenie opatrení AP vyžaduje širokú politickú podporu nad hranicu mandátu súčasnej vlády. Tiež je dôležité, aby príslušné orgány štátnej správy mali možnosť prispôsobiť vlastné štruktúry a inštitucionálnu pôsobnosť. Na základe plnenia tohto AP, rovnako ako aj na základe globálneho smerovania a priorít EÚ budú vypracované budúce akčné plány. Monitorovanie  dosahovaných merateľných cieľov jednotlivých opatrení bude vychádzať z vnútroštátnej legislatívy a príslušných  noriem, ako aj popredných európskych indexov. Na základe výsledkov monitorovania  bude možné aktualizovať plán implementácie AP.

AP obsahuje 7 horizontálnych opatrení  (A – G) zameraných na budovanie inštitucionálneho zázemia a zvýšenie inovatívnej výkonnosti Slovenska vrátane posilnenia schopnosti využiť  nové digitálne fondy EÚ.

Ďalšie kľúčové  opatrenia sú rozdelené na štyri strategické ciele, v ktorých dokáže Slovensko dosiahnuť v sledovanom horizonte výrazný úspech. Pokrývajú všetky oblasti vízie digitálnej transformácie Slovenska (hospodárstvo; spoločnosť a vzdelávanie; verejná správa; rozvoj územia a  výskum):

  1. Podporíme digitálnu transformáciu škôl a vzdelávania na skvalitnenie a zlepšenie predpokladov zamestnanosti a získanie digitálnych zručností a kompetencií potrebných pre digitálnu dobu (11 opatrení)
  2. Vytvoríme základy pre moderné údajové a digitálne hospodárstvo (21 opatrení)
  3. Zlepšíme schopnosti verejnej správy inovovať a využívať údaje (11 opatrení)
  4. Podporíme rozvoj umelej inteligencie. (12 opatrení)

Opatrenia sú podľa svojej povahy rozdelené na 3 skupiny:

 1. Regulácia: Definícia koncepcií, príprava stratégií a návrh legislatívneho rámca
 2. Organizácia: Organizačné opatrenia umožňujúce prípravu implementácie v praxi a experimentovanie, posilnenie technologickej kapacity a ľudských zdrojov, prepájanie komunít
 3. Projekty: Implementácia relevantných opatrení v praxi cez projekty a iniciatívy.

AP vychádza z prioritných odporúčaní a záväzkov európskych politík alebo priamo z dohôd členských štátov. Jeho ambíciou je vytvoriť, resp. posilniť súčasné inštitucionálne zázemie tak, aby bolo Slovensko schopné účinne využívať  priamo riadené programy EÚ, ako aj  európske štrukturálne a investičné fondy  v období 2021-2027. Úspešnosť  stratégie a s ňou súvisiaceho AP bude do veľkej miery závisieť  od efektívnej medzinárodnej spolupráce a zdieľaní príkladov najlepšej praxe.