Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Školenie prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií

V záujme zvyšovania povedomia v oblasti prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej ako „MIRRI“) zabezpečuje pre orgány riadenia školenia, ktoré sa budú venovať všeobecným otázkam o prístupnosti webových sídel orgánov riadenia, ako aj odborné školenia k samotnému monitorovaniu prístupnosti webových sídel.

Školenia sa na základe obsahu členia na tri cieľové skupiny pracovníkov:

Editori webových sídel:

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vytvárajú či upravujú obsah webových sídel, publikujú informácie prostredníctvom webu a podobne.

Cieľ školenia: Poskytnúť základné informácie pre zorientovanie sa v platnej legislatíve resp. štandardoch pre prístupnosť a pochopenie problematiky prístupnosti obsahu na webových sídlach.

Minimálne vstupné požiadavky: Akákoľvek publikačná činnosť na webových stránkach.

Stručná osnova školenia:

 • Úvod do legislatívy ohľadom prístupnosti webových sídel
 • Základy prístupnosti webových sídel (k čomu to slúži, kto sú cieľové skupiny)
 • Praktické ukážky asistenčných technológií
 • Oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti
 • Ako vytvárať vyhlásenie o prístupnosti

Časový rozsah školenia: 5,5 hod

Miesto školenia: online

Termíny školenia: 

 • 22. 06. 2023 (štvrtok) – termín je plne obsadený
 • 20. 07. 2023 (štvrtok)

Vývojári webových sídel:

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vytvárajú nové alebo vyvíjajú aktuálne webové sídla, ide predovšetkým o programátorov, IT technikov a technických správcov webového sídla.

Cieľ školenia: Zaistiť, aby boli princípy prístupnosti zahrnuté už pri vyvíjaní webových sídel, a to poskytnutím odborných informácií a technických konzultácií priamo k možnostiam implementácií v rámci programovania a dizajnu nástrojov pre spracovanie a publikáciu webového obsahu.

Minimálne vstupné požiadavky: Znalosť HTML kódu, vývojárske zručnosti a skúsenosti s tvorbou webových sídel, výhodou je znalosť princípov SEO, UIX a podobne.

Stručná osnova školenia:

 • Úvod do legislatívy ohľadom prístupnosti webových sídel
 • Oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti
 • Predstavenie princípov fungovania asistenčný technológie
 • Zásady tvorby webových stránok v súlade s požiadavkami webovej prístupnosti
 • Ako sa vytvára vyhlásenie o prístupnosti
 • Pomocné nástroje pri hodnotení prístupnosti

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1. a Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti

Časový rozsah školenia: 8 hod

Miesto školenia: online

Termíny školenia: 28. 09. 2023 (štvrtok)

Hodnotitelia webových sídel:

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí zodpovedajú za projekty súvisiace s webovými sídlami najmä z pohľadu súladu s platnou legislatívou, vykonávajú audity prístupnosti alebo majú záujem podrobne rozumieť oblasti prístupnosti.

Cieľ školenia: Dosiahnutie znalosti na odbornej technickej úrovni audítora resp. hodnotiteľa prístupnosti webových sídiel.

Minimálne vstupné požiadavky: Znalosť základov audítorských a kontrolných postupov, praktická znalosť oblasti prístupnosti na pokročilej úrovni, znalosť HTML.

Stručná osnova školenia:

 • Úvod do legislatívy ohľadom prístupnosti webových sídel a metodických postupov
 • Praktické ukážky asistenčných technológií
 • Detailné oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti a ich správnou implementáciou
 • Vytváranie protokolu z hodnotenia – ako správne aplikovať metodiku prístupnosti
 • Metodické usmernenie k vyhodnocovaniu vyhlásenia o prístupnosti

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1. a Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti

Časový rozsah školenia: 16 hod

Miesto školenia: MIRRI

Termíny školenia: aktuálne nie sú dostupné voľné termíny

Vývojári mobilných aplikácií:

Školenie je určené najmä pre tých, ktorí vyvíjajú mobilné aplikácie. Ide predovšetkým o programátorov, IT technikov a technických správcov mobilných aplikácií.

Cieľ školenia: Zaistiť, aby boli princípy prístupnosti zahrnuté už pri vyvíjaní mobilných aplikácií, a to poskytnutím odborných informácií a technických konzultácií priamo k možnostiam implementácií v rámci programovania a dizajnu nástrojov pre spracovanie a publikáciu obsahu v mobilnej aplikácii.

Minimálne vstupné požiadavky: Znalosť HTML kódu, vývojárske zručnosti a skúsenosti s tvorbou mobilných aplikácii.

Stručná osnova školenia:

 • Úvod do legislatívy ohľadom prístupnosti webových sídel
 • Predstavenie princípov fungovania asistenčný technológie
 • Oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti
 • Pomocné nástroje pri hodnotení prístupnosti
 • Ako sa vytvára vyhlásenie o prístupnosti

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1. a Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti

Časový rozsah školenia: 7 hod.

Miesto školenia: prezenčne – konferenčný priestor v Bratislave (bližšie informácie budú poskytnuté prihláseným účastníkom)

Termíny školenia: aktuálne nie sú dostupné termíny

Odborná konzultácia k prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií

Odborné konzultácie k prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácii sú určené predovšetkým pre orgány riadenia, ktorých webové sídlo alebo mobilná aplikácia boli zmonitorované MIRRI SR v rámci monitorovacej vzorky. O výsledku monitoringu sú orgány riadenia informované osobitným listom. Predmetom odborných konzultácií sú len tie kritéria, v ktorých bol zistený nesúlad so zásadami prístupnosti orgánov riadenia, ktoré sa odbornej konzultácie zúčastnia. Prihlásiť sa na konzultácie je možné zaslaním vyplnenej prihlášky, ktorá je pripojená nižšie. Odporúčame, aby sa danej konzultácie zúčastnili editor webových stránok a zástupca technického zabezpečovania webového sídla alebo mobilnej aplikácie (napr. dodávateľ).

Cieľ odbornej konzultácie: Poskytnúť základné informácie pre zorientovanie sa v platnej legislatíve resp. štandardoch pre prístupnosť a pochopenie problematiky prístupnosti obsahu na webových sídlach a mobilných aplikácií. Poskytnutie výkladu a usmernenia ku konkrétnym zlyhaniam kritérií prístupnosti na webových sídlach a mobilných aplikáciách zúčastnených orgánov riadenia.

Stručná osnova odbornej konzultácie:

 • Úvod do legislatívy ohľadom prístupnosti webových sídel a metodických postupov
 • Praktické ukážky asistenčných technológií
 • Detailné oboznámenie sa s vybranými požiadavkami prístupnosti a ich správnou implementáciou
 • Metodické usmernenie k vypracovaniu vyhlásenia o prístupnosti

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1. a Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti

Časový rozsah školenia: 7 hod

Miesto odbornej konzultácie: prezenčne v Bratislave

Termíny odbornej konzultácie: 

 • 06. 07. 2023 (štvrtok)
 • 24. 08. 2023 (štvrtok)

Vzhľadom na kapacitné obmedzenia Vás prosíme, aby ste v prípade záujmu konkrétnych zamestnancov prihlásili na emailovej adrese: standard@mirri.gov.sk. V prípade, že Vaši zástupcovia majú konkrétne otázky, prosíme o ich zaslanie najneskôr 5 dní pred začiatkom školenia alebo odbornej konzultácie na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, aby sme vedeli odpovede náležite pripraviť a využili časové možnosti na maximum.

Prihláška na školenie alebo odbornú konzultáciu k prístupnosti webových sídiel (PDF, 4,23 MB)