Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“) je všeobecným právnym predpisom, ktorý od 1. mája 2019, ktorým sa zrušuje zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Tento zákon je reakciou na vývoj informačno-komunikačných technológii a reflektuje zmeny, ktoré so sebou prináša vývoj informačných technológií a globálny trend. Cieľom novej právnej úpravy je zvýšenie miery informatizácie spoločnosti, zefektívnenie výkonu verejnej správy a zabezpečenie jej sprístupnenia verejnosti prostredníctvom moderných technológií a metód. Upravuje organizáciu správy ITVS, práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia a stanovuje základné požiadavky kladené na ITVS a ich správu.

Nová úprava priniesla oproti pôvodnej právnej úprave systémovú zmenu, ktorá sa týka hlavne rozšírenia povinností pre jednotlivé inštitúcie verejnej správy v oblasti správy, t.j. vedenia a riadenia informačných technológií, a to od samotného plánovania, obstarania, implementáciu informačných technológií, až po monitoring a hodnotenie IT. Oproti predchádzajúcej právnej úprave zákon tiež posilnil pozíciu Ministerstvai nvestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a to z koordinačnej do riadiacej.

V novej právnej úprave je zvýšenou mierou pokrytá aj oblasť bezpečnosti. Zákon nadväzuje na zákon o kybernetickej bezpečnosti a upravuje činnosť vládnej jednotky CSIRT pri riešení a prevencii kybernetických hrozieb.

Zákon o ITVS upravuje aj výkon kontroly dodržiavania povinností ustanovených v zákone, ktorý má zabezpečiť nielen kontrolu plnenia povinností, ale aj spätnú väzbu o plnení povinností orgánov riadenia v správe informačných technológií.