Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť a pracovná skupina pre konkurencieschopnosť a rast

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť

Hlavným cieľom Rady  (Rada COMPET) je zvyšovanie konkurencieschopnosti a rastu EÚ.  Aktivity Rady sú zamerané na vnútorný trh, priemysel, výskum a inovácie a kozmický priestor.

Na vnútornom trhu Rada ako zákonodarca pracuje na odstránení prekážok, ktoré bránia  cezhraničnému toku výrobkov, pracovnej sily, kapitálu a služieb. V oblasti priemyslu Rada spája horizontálny prístup, ktorého cieľom je integrácia aspektov priemyselnej politiky do všetkých ostatných súvisiacich politík EÚ, s individuálnym prístupom k odvetviam, ktorý zohľadňuje osobitné potreby každého odvetvia. Rada sa snaží o zlepšenie podnikateľského prostredia, predovšetkým pre MSP. Robí tak prostredníctvom spolurozhodovania o osobitných opatreniach, ktoré sú zamerané na MSP, ako je napríklad prístup k financovaniu, znižovanie miery byrokracie a podpora inovácie. Pokiaľ ide o výskum, inováciu a kozmický priestor, Rada sa usiluje o posilnenie vedeckej a technologickej základne Európskeho priemyslu, čím podporuje jeho medzinárodnú konkurencieschopnosť aj hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Tiež spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou na vývoji európskej politiky v oblasti kozmického priestoru.

Ministri zasadajú najmenej štyri krát ročne. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Priority  nemeckého predsedníctva  v Rade EÚ (1. júla – 31. decembra 2020 pre oblasť konkurencieschopnosti):

 • Rozširovať digitálnu suverenitu EÚ, ktorá predstavuje leitmotív európskej digitálnej politiky
  • pracovať spoločne na témach, ako sú umelá inteligencia a kvantové technológie v kontexte zaistenia spravodlivej súťaže;
  • zvyšovať prosperitu EÚ a chrániť jej bezpečnosť a hodnoty;
  • zvyšovať digitálne zručnosti a ochraňovať otvorenosť európskeho jednotného trhu, ako aj konsolidovať a monitorovať systém európskych digitálnych kapacít a podporovať spoločné porozumenia medzi členskými štátmi EÚ;
  • vytvoriť vysoko výkonnú, suverénnu a odolnú digitálnu infraštruktúru; budovať jej odolnosť a dôveryhodnosť;
  • budovať suverenitu európskej dátovej infraštruktúry a uskutočniť diskusie o dôsledkoch kríz na sieťové kapacity a na ciele týkajúce sa  širokopásmového pripojenia (napr. iniciatíva Gaia X );
  • vytvoriť európske normy na podporu inovatívnych technológií;
  • v súlade s Európskou dátovou stratégiou sa zamerať na inovácie, dostupnosť údajov, zodpovedné využívanie údajov a vytváranie dátových priestorov, zlepšovať zručnosti v oblasti údajov a bezpečnostnú ochranu;
  • zamerať sa na ochranu údajov v zdravotníctve, podporu výmeny údajov napr. v poľnohospodárstve a doprave, ochranu osobných údajov, podporu dátovej suverenity a na ochranu spotrebiteľa;
  • podporovať obehové hospodárstvo;
  • zaistiť efektívne fungovanie jednotného trhu, ako aj implementovať stratégiu EÚ pre digitálny vek, posilňovať digitálnu inklúziu občanov, vytváranie dôstojných pracovných podmienok,
  • zlepšovať zručnosti a uskutočniť diskusie v tejto formácii Rady EÚ o Akčnom pláne pre digitálne vzdelávanie.
 • Naďalej podporovať konkurencieschopnosť EÚ
  • zaistiť prosperitu, sociálne zabezpečenie a sociálnu súdržnosť efektívnym presadzovaním pravidiel jednotného trhu EÚ;
  • podporovať inovácie a odstraňovať prekážky na jednotnom trhu aj prostredníctvom nadčasového regulačného rámca;
  • zamerať sa na podporu malých a stredných podnikov;
  • zmodernizovať pravidlá štátnej pomoci v súlade s implementáciou Európskej zelenej dohody  a prostredníctvom opatrení a záväzkov na ochranu klímy;
  • v súlade s opatreniami štrukturálnej politiky sa zamerať na posilňovanie konkurencieschopnosti európskych regiónov;
  • s cieľom posilňovať inovatívne riešenia a konkurencieschopnosť EÚ podporovať vedu, výskum a vzdelávanie; zamerať sa na efektívne riešenie mobility v oblasti dopravy.

Zasadnutia Rady

Pracovná skupina Rady EÚ pre konkurencieschopnosť a rast

Pracovná skupina pre konkurencieschopnosť a rast pripravuje právne predpisy, závery Rady a odporúčania týkajúce sa stratégie EÚ v oblasti rastu, jednotného trhu, inteligentnej regulácie a priemyselnej politiky. Pracovná skupina zasadá v rôznych zloženiach: jednotný trh, priemysel (vrátane podskupiny pre cestovný ruch) a lepšia právna regulácia. Zloženie uvedených skupín sa mení podľa programu rokovania.