Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Inteligentná mobilita

Vďaka rozvoju digitálnych a komunikačných technológií sa  čoraz viac blížime k dobe, keď doprava už nebude vnímaná ako produkt, ale ako služba, služba inteligentnej mobility.

Inteligentná mobilita (IM) znamená transformáciu dopravy – jej plánovanie a fungovanie – na vyššiu úroveň, a to práve vďaka využitiu pokročilých informačných a komunikačných technológií, efektívne a s minimálnymi zásahmi do životného prostredia.

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa téme inteligentnej mobility venuje v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky aj prostredníctvom realizácie spoločného národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ (ITMS 314011U087).

Viac o národnom projekte – Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.

Oba rezorty v spolupráci pripravili Stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska. Stratégia bola pripravovaná v spolupráci so zástupcami ekosystému inteligentnej mobility a stanovuje víziu a ciele pre Slovensko v tejto oblasti, Stratégia je prierezovým dokumentom, ktorý prepája subjekty verejnej správy a určuje smerovanie inteligentnej mobility Slovenskej republiky v dlhodobom časovom horizonte (30 rokov). Stratégia spolu so svojimi cieľmi a míľnikmi predstavuje plnohodnotné pretavenie oznámenia Komisie Európskemu Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov – „Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti“.

Dokument sa zameriava na všetky módy dopravy v podmienkach Slovenskej republiky a predstavuje možnosti budovania udržateľnej, inteligentnej a odolnej dopravy na Slovensku. Zároveň ide o strešný dokument, ktorý je bližšie pretavený do opatrení v „Dlhodobom pláne pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2030“  a „Akčnom pláne pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2025“.

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska (PDF, 647.55 KB)

MIRRI ako koordinátor prípravy domény Mobilita pre 21. storočie

MIRRI ďalej prispieva k rozvoju inteligentnej mobility napríklad tým, že pôsobí ako koordinátor prípravy domény Mobilita pre 21. storočie, ktorá je súčasťou aktualizácie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska (Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, SK RIS3 2021+),

MIRRI usiluje o podporu témy aj ohľadom vytvárania možností financovania inovatívnych projektov inteligentnej mobility a informovaním o dostupných zdrojoch, finančných mechanizmoch a aktuálnych výzvach.

Dôležitým prínosom MIRRI v téme ja podpora kreovania ekosystému formou prepájania kľúčových aktérov v oblasti inteligentnej mobility, prenosu zahraničných skúseností v oblasti zavádzania inteligentnej mobility a ich využívaniu pri tvorbe slovenskej legislatívy, zabezpečeniu tvorby legislatívnych, koncepčných, strategických a programových dokumentov v oblasti inteligentnej mobility v spolupráci s ostatnými ústrednými a miestnymi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.

Platforma Inteligentná mobilita Slovenska

Vďaka národnému projektu bola založená platforma Inteligentná mobilita Slovenska (Smart Mobility Slovakia), ktorá združuje zástupcov verejnej správy, súkromného a akademického sektora a občianskej spoločnosti. Združenie je krokom k podporovaniu inovácií budovaním partnerstiev v rámci inovačného trojuholníka a vytvoreniu zázemia pre ekosystém inteligentnej mobility na Slovensku a oIM sa venuje koordinácii jeho činností.

MIRRI prostredníctvom tvorby verejných politík a spolupráce a Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako aj s ostatnými subjektami ekosystému inteligentnej mobility prispieva k budovaniu udržateľnej, inteligentnej a odolnej dopravy na Slovensku. Vytvárajú sa tak podmienky pre podporu  testovania a zavádzania ambicióznych a inovatívnych riešení v doprave, ktoré dokážu prispieť ku zlepšeniu kvality života obyvateľov Slovenska aj k hospodárskemu rastu krajiny a jej konkurencieschopnosti.

Viac informácií o aktuálnom dianí v oblasti inteligentnej mobility, činnosti platformy Inteligentná mobilita Slovenska a oIM navštívte https://smartmobility.gov.sk/. V prípade otázok, záujmu o spoluprácu alebo iných podnetov nás prosím neváhajte kontaktovať priamo emailom na adresu

Otázky k téme inteligentnej mobility môžete smerovať aj na: smartmobility@mirri.gov.sk