Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Odbor stratégie a metodiky regionálneho rozvoja

Odbor stratégie a metodiky regionálneho rozvoja monitoruje a analyzuje hospodársku a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch, definuje výzvy, ciele a priority v oblasti podpory regionálneho rozvoja a navrhuje systémové opatrenia. Koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja a zabezpečuje vypracovanie, aktualizáciu, realizáciu a hodnotenie Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Taktiež plní úlohy, ktoré vyplývajúce z jej aktualizácie.

Odbor participuje v oblasti metodickej činnosti a poradenstva na tvorbe programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a iných strategických dokumentov. Zabezpečuje tvorbu legislatívnych, koncepčných, strategických a programových dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja v spolupráci s ostatnými ústrednými a miestnymi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.

Vytvára spoločnú platformu pre strategické riadenie a plánovanie vrátane metodického usmernenia v oblasti regionálnej politiky s celoštátnou pôsobnosťou. Organizuje alebo spoluorganizuje školenia a konferencie v oblasti regionálneho rozvoja, zabezpečuje spoluprácu v rámci Európskej únie v oblasti priestorového rozvoja a spolupracuje so Štatistickým úradom Slovenskej republiky na systéme vytváranie a zberu štatistických údajov. Spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, odbormi regionálneho rozvoja vyšších územných celkov, subjektmi územnej spolupráce, vedeckej a akademickej obce, ako aj so sociálno-ekonomickými partnermi pri zbere údajov, tvorbe analýz, návrhov na tvorbu pracovných miest a pod.

Monitoruje regionálny rozvoj v zahraničí a spolupracuje s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ďalšími medzinárodnými organizáciami v oblasti politiky regionálneho rozvoja, mestského rozvoja, vidieckeho rozvoja a územných ukazovateľov. Vyhodnocuje alternatívy financovania regionálneho rozvoja.

Spolupracuje pri príprave analýz a prognóz pre oblasť regionálneho rozvoja. Zabezpečuje vypracovanie akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov v spolupráci s okresnými úradmi najmenej rozvinutých okresov.

Plán vyhlasovania výziev na podporu regionálneho rozvoja (PDF, 489.57 KB)