Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Agenda 2030

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Čo je Agenda 2030?

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy. Izolované zásahy a opatrenia preto strácajú účinnosť pri ich riešení. Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.

Ciele udržateľného rozvoja

Koho sa týka Agenda 2030?

Doslova každého. Ciele udržateľného rozvoja, ktoré Agenda 2030 stanovuje, sa týkajú všetkých krajín sveta bez ohľadu na ich stupeň ekonomického a sociálneho rozvoja – sú relevantné pre Somálsko a USA rovnako ako pre Slovensko.

Agenda 2030 však nevyzýva konať len štáty, ale aj jednotlivcov. Pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja musíme v prvom rade začať od seba, aby sme mohli našu planétu odovzdať budúcim generáciám ak nie v lepšom, tak minimálne v rovnakom stave.

Sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja.

Naplňovanie cieľov udržateľného rozvoja na Slovensku

Zodpovednosť za Agendu 2030 je na Slovensku rozdelená medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 95 z 2. marca 2016 zodpovedá Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky za vnútroštátnu implementáciu a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za implementáciu v medzinárodnom prostredí.

V júli 2018 predstavil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu prvú dobrovoľnú správu o pokroku v plnení Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (PDF, 7,79 MB) na pôde Organizácie Spojených národov. Viac informácií.

V júli 2023 predstavilo Slovensko svoju druhú dobrovoľnú správu o pokroku v implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na pôde Organizácie Spojených národov. Táto správa vyhodnocuje napredovanie v plnení vybraných cieľov udržateľného rozvoja (cieľ 6, 7, 9, 11 a 17), a zároveň identifikuje nástroje pre systémové zmeny potrebné pre efektívnejšiu implementáciu Agendy 2030. Viac informácií v správe VNR 2023 Slovakia Report (PDF, 9.23 MB).

Aké kroky podniká náš úrad?

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vytvoril Radu vlády SR pre Agendu 2030, ktorá zabezpečí, že otázka udržateľného rozvoja sa stane integrálnou súčasťou všetkých verejných politík. Jej ostatné, už 5. zasadnutie sa uskutočnilo dňa 7. septembra 2020.

Agendu 2030 vnímame v prvom rade ako príležitosť a prostriedok určiť dlhodobé priority pre rozvoj našej krajiny. Agendu 2030 sme v konzultácii s odbornou verejnosťou premietli do užšieho súboru šiestich prioritných oblastí, ktoré zohľadňujú špecifiká Slovenska a ktoré budú základom ďalšej strategickej a koncepčnej práce. Sú nimi:

  • Vzdelanie pre dôstojný život,
  • Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí,
  • Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia,
  • Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy,
  • Právny štát, demokracia a bezpečnosť,
  • Dobré zdravie.

Zároveň považujeme za potrebné vytvoriť prostredie, ktoré podporuje občianske iniciatívy a inovácie v oblasti udržateľného rozvoja. Preto okrem iných nástrojov plánujeme v spolupráci s mimovládnymi partnermi vytvoriť novú mikrograntovú schému. Prostredníctvom tejto schémy budú podporené najlepšie iniciatívy a lokálne mikroprojekty zamerané na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.