Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Dokumenty

Prvý dokument týkajúci sa implementácie Agendy 2030 na Slovensku bol prijatý uznesením vlády SR č. 95 z 2. marca 2016 pod názvom Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Zakotvil princíp delenej zodpovednosti za vnútroštátnu a externú implementáciu agendy.

Uznesením vlády SR č. 5 z 11. januára 2017 vláda SR schválila Koncepciu implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí, predloženú ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorá predstavuje víziu, ako Slovensko môže prispieť svojou zahraničnou angažovanosťou k naplneniu cieľov udržateľného rozvoja v globálnom meradle.

Materiál Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030, vypracovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, bol schválený uznesením vlády SR č. 350 z 24. júla 2017. Hlavným zámerom tohto dokumentu je nastavenie rámca, ktorý umožní lepšiu koordináciu a účinnejšie riešenie komplexných prierezových problémov, ktoré sú v pôsobnosti viacerých štátnych orgánov a inštitúcií. Cieľom je zabezpečiť, aby sa rôzne ekonomické, sociálne a environmentálne politiky navzájom doplňovali a aby naše interné politiky nemali negatívne dopady mimo našich hraníc.

Dňa 12. decembra 2017 schválila Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj na svojom prvom zasadnutí dokument

Východiská prípravy národných priorít implementácie Agendy 2030 (845 kB) (DOCX, 845.67 KB)

Tento materiál bol vypracovaný odborníkmi Slovenskej akadémie vied a predstavuje návrh piatich kľúčových tém pre rozvoj Slovenska do roku 2030. Dokument nemá ambíciu predurčiť dlhodobé priority krajiny, predstavuje len úvodný expertný vstup do ďalšej širokej diskusie o národných prioritách implementácie Agendy 2030.

Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj zároveň schválila

Návrh participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030 (16,5 kB) (DOCX, 16.5 KB)

V rámci participatívneho procesu boli do diskusie o dlhodobých prioritách krajiny prizvaní zástupcovia zainteresovaných aktérov a verejnosti.

Po uskutočnení participatívneho procesu na jar 2018 schválila Rada vlády SR pre Agendu 2030 na svojom druhom zasadnutí dňa 15. mája 2018 návrh šiestich prioritných oblastí pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj v kontexte Slovenska. Následne bol Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 schválený uznesením vlády SR č. 273 z 13. júna 2018.

Doterajší pokrok v implementácii Agendy 2030 na Slovensku, spolu s národnými prioritami, príkladmi dobrej praxe a plánovanými ďalšími krokmi, bol zhodnotený v prvej dobrovoľnej správe SR (PDF, 7,79 MB) pre Organizáciu Spojených národov.

Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030

Cieľom prvej Správy, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 576/2020 zo dňa 23. septembra, je podať informáciu o výsledkoch dosiahnutých v národných prioritách Agendy 2030 v období od ich schválenia v júli 2018 až do apríla 2020. Súčasťou predmetnej správy je aj informácia o implementácii Agendy 2030 Slovenskou republikou v medzinárodnom prostredí. Správa je určená všetkým, ktorí majú vplyv na rozhodnutia v oblasti udržateľného rozvoja na Slovensku, či už odborníkom z verejnej správy, akademického, občianskeho a súkromného sektoru, ako aj širšej odbornej verejnosti.

Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 – slovenská verzia (PDF , 3.55 MB)
Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 - anglická verzia (PDF , 3.75 MB)

Druhá správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030

Správa poskytuje kvantitatívne hodnotenie pokroku Slovenskej republiky pri dosahovaní cieľov Agendy 2030, a to na základe oficiálneho zoznamu indikátorov OSN ako aj analytických vstupoch založených na národných zdrojoch. Súčasťou je aj informácia o implementácii Agendy 2030 Slovenskou republikou v medzinárodnom prostredí. Správa bola prijatá uznesením vlády SR č. 410/2022.

Druhá správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 (PDF, 8.44 MB)

Druhá dobrovoľná správa SR pre OSN o implementácii Agendy 2030

Slovensko predstavilo v roku 2023 svoju druhú dobrovoľnú správu o pokroku v implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Správa obsahuje národný implementačný rámec udržateľného rozvoja na Slovensku a venuje sa aj vplyvu globálnych výziev ako COVID-19, vojna na Ukrajine alebo energetická kríza. Jej jadrom je vyhodnotenie pokroku v napĺňaní vybraných cieľov udržateľného rozvoja (cieľ 6, 7, 9, 11 a 17). Správa pozitívne hodnotí výsledky Slovenska v cieli 6 (čistá voda a hygiena) a 7 (dostupná a čistá energia), hoci energetická kríza by mohla tento pokrok ohroziť. Zvýšené úsilie je potrebné pre naplnenie cieľov 9 (priemysel, inovácie a infraštruktúra), 11 (udržateľné mestá a komunity) a 17 (partnerstvá).

Dobrovoľná správa zároveň identifikuje nástroje pre naštartovanie systémových zmien, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnejšiu implementáciu Agendy 2030 na národnej aj medzinárodnej úrovni. Prvou z týchto kľúčových zmien je účinná integrácia politík medzi sektormi a na rôznych úrovniach spravovania. Druhou je systematické zapájanie všetkých zložiek spoločnosti do tvorby verejných politík a rozhodnutí.

VNR 2023 Slovakia Report (PDF, 9.23 MB)