Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 1: Koniec chudoby

Cieľ udržateľného rozvoja č. 1 (SDG 1): Koniec chudoby

Cieľ udržateľného rozvoja č. 1 je jasne definovaný záväzok k odstráneniu chudoby vo všetkých jej podobách a na všetkých miestach na svete. Čo to konkrétne znamená?

  • Odstránenie extrémnej chudoby do roku 2030: Nikto na svete by nemal žiť v takých podmienkach, kde denne disponuje sumou menej ako 2,15 amerických dolárov. Extrémna chudoba je priamo spojená s hladom, chorobami a absenciou základných životných potrieb.
  • Zníženie miery chudoby na národnej úrovni: Miera chudoby, ako je definovaná na národnej úrovni, by mala byť znížená minimálne o polovicu.
  • Zabezpečenie sociálnej ochrany: Všetci by mali byť chránení pomocou systémov sociálneho zabezpečenia, čo zahrňuje prístup k dôchodkom, dávkam v nezamestnanosti, materským dávkam a iným.
  • Rovnaké práva a príležitosti: Každý jednotlivec by mal mať garantovaný rovnaký prístup k základným službám, ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a čistá pitná voda. Rovnako je potrebné zabezpečiť spravodlivý prístup k majetku a prírodným zdrojom.
  • Posilnenie odolnosti: Ľudia žijúci v chudobe by mali byť pripravení čeliť rizikám, ako sú extrémne klimatické udalosti, ekonomické krízy či sociálne a ekologické šoky.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Súčasný stav

Po dvadsiatich rokoch sústavného poklesu globálnej chudoby sa pandémia Covid-19 stala hlavným faktorom, ktorý čiastočne zvrátil tento pozitívny trend. Najviac postihnutými oblastiami sú subsaharská Afrika, južná Ázia, Blízky východ a severná Afrika. Pandémia zhoršila už tak veľkú globálnu príjmovú nerovnosť. K ďalším faktorom, ktoré prispievajú k chudobe, patrí zmena klímy a násilné konflikty, ako sú tie v Sýrii, Jemene alebo na Ukrajine. Je dôležité si uvedomiť, že znevýhodnené skupiny, vrátane žien, detí, ľudí so zdravotným postihnutím a komunity LSBTIQ+, sú často postihnuté chudobou intenzívnejšie.

Hodnotenie SDG 1 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 1 z pohľadu Slovenskej republiky

V roku 2019 bol podiel obyvateľov žijúcich pod hranicou extrémnej chudoby približne 0,1 %.

Podiel obyvateľstva žijúceho pod medzinárodnou hranicou chudoby sa znížil z 13,3 % v roku 2004 na 11,4 % v roku 2019.

Podiel obyvateľstva žijúceho vo viacrozmernej chudobe sa znížil z 21,0 % v roku 2010 na 16,0 % v roku 2021.

Podiel nezamestnaných osôb poberajúcich peňažnú dávku v nezamestnanosti sa znížil z 23,1 % v roku 2000 na 13,0 % v roku 2020.

Podiel obyvateľov nad zákonom stanovený dôchodkový vek poberajúcich dôchodok sa znížil z 94,0 % v roku 2000 na 90,6 % v roku 2020.

Podiel obyvateľov využívajúcich základné služby dodávky pitnej vody sa zvýšil z 98,0 % v roku 2000 na 100,0 % v roku 2022.

Podiel obyvateľov využívajúcich základné hygienické služby sa znížil z 99,8 % v roku 2000 na 97,5 % v roku 2022.

Podiel celkových verejných výdavkov na základné vzdelávacie služby sa zvýšil zo 7,3 % v roku 2000 na 9,5 % v roku 2018.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Naše ďalšie kroky

V rámci Agendy 2030 sa svet zaviazal k princípu „Nenechať nikoho za sebou“. Kľúčom je inkluzívny hospodársky rast, progresívne zdaňovanie, rozšírenie sociálneho zabezpečenia a garantovaný prístup k základným službám pre všetkých. Zaistiť ľudské práva, ako je vzdelanie a zdravotná starostlivosť, je zásadné. Potrebujeme aj transparentnú a efektívnu správu vecí verejných a väčšiu zapojenosť ľudí žijúcich v chudobe do rozhodovacích procesov a v širšom sociálnom a kultúrnom kontexte. Rovnako nevyhnutné je zlepšenie podmienok na vidieku a rovnoprávny prístup k ekonomickým zdrojom a službám.