Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 10: Menej nerovností


Cieľ udržateľného rozvoja č. 10: Menej nerovností

Cieľ udržateľného rozvoja č. 10 sa zameriava na boj proti nerovnostiam, ktoré postihujú ľudí aj celé národy. Jeho hlavné aspekty zahŕňajú:

  • Zrýchlenie rastu príjmov najchudobnejších: Do roku 2030 by rast príjmu najchudobnejších 40 percent obyvateľstva mal výrazne prekročiť národný priemerný rast. Cieľom je zabezpečiť, aby tieto skupiny neboli z ekonomického rastu vylúčené.
  • Zabezpečenie rovnakých príležitostí: Každý jednotlivec by mal mať rovnaké šance bez diskriminácie na základe veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, etnického pôvodu, náboženstva či sociálno-ekonomického postavenia.
  • Odstránenie diskriminácie: Je nevyhnutné zrušiť všetky diskriminačné zákony a politiky, ktoré podporujú alebo tolerujú nerovnosti.
  • Realizácia politík na zníženie nerovností: Akcie zamerané na chudobu, spravodlivé mzdové politiky a spravodlivá fiškálna politika sú kľúčové pre boj proti nerovnostiam.
  • Väčšia účasť rozvojových krajín v medzinárodných organizáciách: Zaistenie, aby mali rozvojové krajiny silnejšie postavenie v medzinárodných finančných a hospodárskych organizáciách.
  • Efektívna regulácia migrácie: Zabezpečenie riadeného, bezpečného, zodpovedného a regulovaného prístupu k migrácii a mobility.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Súčasný stav

V oblasti SDG 10 dosiahla svetová komunita pokrok len pri približne 10% ukazovateľov, pričom 80% ukazovateľov zaostáva. Pred pandémiou Covid-19 sa príjmy spodných 40 percent obyvateľstva vo väčšine krajín zlepšovali. Avšak, pandémia môže túto pozitívnu tendenciu zvrátiť. Dôsledky, ako je narušenie vzdelávania, vysoká inflácia, rastúci štátny dlh a zvyšujúci sa počet utečencov, komplikujú situáciu.

Hodnotenie SDG 10 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 10 z pohľadu Slovenskej republiky


Podiel osôb žijúcich pod 50 % mediánu príjmu sa znížil z 10,6 % v roku 2004 na 8,8 % v roku 2019.

Podiel HDP z práce, ktorý tvoria mzdy a transfery sociálnej ochrany, sa zvýšil zo 43,2 % v roku 2004 na 54,2 % v roku 2020.

Podiel nesplácaných úverov na celkových hrubých úveroch sa znížil z 5,0 % v roku 2005 na 2,1 % v roku 2021.

Návratnosť aktív sa znížila z 1,1 % v roku 2005 na 0,9 % v roku 2021.

Pomer regulačného kapitálu k aktívam sa zvýšil z 5,8 % v roku 2005 na 7,6 % v roku 2021.

Pomer zlyhaných úverov (po odpočítaní opravných položiek) ku kapitálu sa znížil z 8,5 % v roku 2008 na 6,7 % v roku 2021.

Pomer likvidných aktív ku krátkodobým záväzkom sa zvýšil zo 40,3 % v roku 2005 na 43,7 % v roku 2021.

Podiel colných položiek uplatňovaných na dovoz s nulovou colnou sadzbou sa zvýšil zo 41,5 % v roku 2005 na 69,6 % v roku 2021.

Celková pomoc poskytnutá na rozvoj sa zvýšila z 5,9 mil. dolárov v roku 2000 na 167,4 mil. dolárov v roku 2021.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Budúce kroky

Riešenie nerovnosti je neoddeliteľným predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj. Dôležité je zabezpečiť inkluzívny hospodársky rast, efektívnu daňovú a rozpočtovú politiku a boj proti korupcii. Ďalej je nevyhnutné poskytnúť prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a sociálnemu zabezpečeniu pre všetkých, pričom je potrebné zvlášť zamerať sa na znevýhodnené skupiny.