Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 11: Udržateľné mesta a obce


Cieľ udržateľného rozvoja č. 11 (SDG 11): Udržateľné mestá a obce

Cieľ udržateľného rozvoja č. 11 sa nezameriava len na vytvorenie udržateľných miest a obcí, ale aj na zabezpečenie, aby boli mestá a komunity inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné. Tento cieľ zdôrazňuje nasledovné aspekty:

  • Zabezpečenie prístupu k primeranému bývaniu a základným službám: Hlavným zámerom je, aby každý človek mal prístup k bezpečnému, cenovo dostupnému a udržateľnému bývaniu a základným službám, vrátane zabezpečenia pitnej vody a elektrickej energie.
  • Doprava pre všetkých: Cieľom je vytvoriť dopravné systémy, ktoré sú bezpečné, cenovo dostupné a udržateľné, a tým zlepšiť dostupnosť a kvalitu dopravy pre všetkých.
  • Inkluzívne a udržateľné urbanistické plánovanie: Je nevyhnutné plánovať a rozvíjať mestá tak, aby boli inkluzívne, udržateľné a podporovali kvalitu života všetkých ich obyvateľov.
  • Ochrana svetového dedičstva: Je dôležité chrániť a zachovávať kultúrne a prírodné dedičstvo sveta pre budúce generácie.
  • Riadenie rizík katastrof: Cieľom je znížiť počet ľudí postihnutých prirodzenými a ľudskými katastrofami prostredníctvom lepšieho riadenia rizík a pripravenosti na katastrofy.
  • Podpora kompetencií v oblasti katastrof: Mestá a obce by mali byť lepšie vybavené na efektívnu reakciu na katastrofy a minimalizáciu ich dopadov.
  • Zlepšenie environmentálneho stavu miest: To zahŕňa zníženie znečistenia ovzdušia a správne spracovanie odpadu, čo v konečnom dôsledku zlepšuje kvalitu života v mestách.
  • Bezpečné verejné priestory a zelené plochy: Všetci by mali mať prístup k verejným priestorom a zeleným plochám, ktoré sú bezpečné a prispievajú k udržateľnosti.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Súčasný stav urbanizácie

V roku 1950 žilo v mestách len 30% svetovej populácie, ale do roku 2020 sa tento podiel zvýšil na 56%. Európa a oblasti Severnej a Latinskej Ameriky sú vysoko urbanizované s 75% a viac ako 80% obyvateľstva žijúceho v mestách. Na druhej strane v Afrike a Ázii dominuje vidiecky životný štýl s 44% a 51% obyvateľstva v mestách. Predpokladá sa však, že v nasledujúcich desaťročiach sa počet obyvateľov v mestách v Afrike zvýši trojnásobne, čo zvyšuje tlak na existujúcu infraštruktúru.

Hodnotenie SDG 11 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 11 z pohľadu Slovenskej republiky

V roku 2019 bola ročná priemerná vážená koncentrácia jemných suspendovaných častíc s priemerom menším ako 2,5 mikrometra (PM2,5) 16,6 mikrogramov na meter kubický. To je nad maximálnou úrovňou bezpečnosti stanovenou WHO, ktorá je 10 mikrogramov na meter kubický.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Ako pokračovať?

Mestá hrajú kľúčovú úlohu v dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), pričom 65% čiastkových cieľov SDGs závisí od opatrení na miestnej úrovni. Z pohľadu Slovenska je potrebné uznať a posilniť postavenie samospráv, zabezpečiť, aby boli mestá a obce prívetivé pre všetkých a realizovať integrovaný rozvoj miest. Pandémia Covid-19 nám ukázala, že miestne samosprávy sú pilierom zabezpečenia základných služieb aj v čase krízy. Preto je nevyhnutné investovať do zelenej mestskej infraštruktúry, vzdelávania a zamestnanosti a zároveň zohľadniť manažment rizika katastrof pri plánovaní a investovaní.