Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 12: Zodpovedná výroba a spotreba


Cieľ udržateľného rozvoja č. 12 (SDG 12): Zodpovedná výroba a spotreba

Cieľ udržateľného rozvoja č. 12 sa venuje zabezpečeniu udržateľných spotrebiteľských a výrobných postupov. Konkrétne, máme na mysli:

 • Efektívne využívanie prírodných zdrojov: Je nevyhnutné, aby sa prírodné zdroje využívali spôsobom, ktorý ich chráni pre budúce generácie, minimalizuje ich vyčerpanie a zaručuje ich kontinuálnu dostupnosť.
 • Zodpovedná správa odpadov a recyklácia: Našim cieľom je produkovať menej odpadu a zabezpečiť, aby bol vytvorený odpad správne spracovaný alebo recyklovaný, čím chránime našu planétu.
 • Boj proti plytvaniu potravinami: Musíme sa usilovať o znižovanie strát a plytvania potravinami, a zároveň zabezpečiť spravodlivé a efektívne využitie potravinových zdrojov.
 • Podpora udržateľného podnikania: Je nevyhnutné povzbudiť spoločnosti k aktívnemu zohľadňovaniu sociálnych a ekologických rizík v ich operáciách a dodávateľských reťazcoch.
 • Vzdelávanie a informovanie spotrebiteľov: Spotrebitelia by mali byť plne informovaní o dôležitosti udržateľnej spotreby a ako môžu prispieť k lepšiemu svetu svojimi každodennými rozhodnutiami.
 • Prioritizácia udržateľných produktov vo verejných nákupoch: Verejné orgány by mali byť lídrami v propagácii udržateľnosti tým, že uprednostňujú ekologické produkty pri svojich nákupoch.
 • Bezpečné zaobchádzanie s chemikáliami: Je kritické, aby bolo zaobchádzanie s chemikáliami vykonávané s ohľadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Aktuálny stav

Svetové spoločenstvo je v súčasnosti pred veľkými výzvami, pokiaľ ide o dosiahnutie SDG 12 do roku 2030. Pandémia Covid-19 mala značný dopad na naše spotrebiteľské a výrobné návyky, pričom narúšala dodávateľské reťazce a menila správanie spotrebiteľov. Je esenciálne, aby udržateľnosť bola integrovaná do našich plánov obnovy. V roku 2022 sa síce zvýšil počet spoločností, ktoré publikovali správy o udržateľnosti, avšak celková stratégia udržateľného hospodárenia si vyžaduje ešte väčšiu pozornosť a inovácie.

Hodnotenie SDG 12 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 12 z pohľadu Slovenskej republiky

V roku 2018 dosiahlo množstvo vyprodukovaného elektronického odpadu na obyvateľa 28,5 kg.

Množstvo vyprodukovaného nebezpečného odpadu na obyvateľa sa zvýšilo zo 78,6 kg v roku 2004 na 79,9 kg v roku 2020.

V roku 2020 bolo množstvo nebezpečného odpadu vyprodukovaného na každý dolár HDP 0,0 kg.

Miera recyklácie elektronického odpadu sa zvýšila zo 71,8 % v roku 2005 na 88,9 % v roku 2018.

Recyklácia elektronického odpadu na obyvateľa sa zvýšila z 0,7 kg v roku 2005 na 5,8 kg v roku 2018.

V roku 2021 bol podiel dotácií na fosílne palivá pred zdanením (spotreba a výroba) na celkovom HDP 0,0 %.

Dotácie na fosílne palivá pred zdanením (spotreba a výroba) sa zvýšili z 0,2 mld. dolárov v roku 2015 na 0,9 mld. dolárov v roku 2021.

Dotácie na fosílne palivá pred zdanením (spotreba a výroba) na obyvateľa sa zvýšili z 38,1 dolára v roku 2015 na 170,7 dolára v roku 2021.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Kroky vpred

Aby sme dosiahli skutočnú zmenu, musíme:

 • Prioritizovať zodpovednú spotrebu a výrobu vo všetkých oblastiach nášho života.
 • Podporovať podniky v prijímaní udržateľných postupov a rešpektovaní ľudských práv.
 • Zabezpečiť, že spotrebitelia majú prístup k informáciám, ktoré potrebujú na udržateľné nákupné rozhodnutia.
 • A napokon, verejné orgány by mali hrať kľúčovú úlohu v podpore udržateľnosti prostredníctvom svojich nákupných politík.