Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 14: Život vo vode


Cieľ udržateľného rozvoja č. 14 (SDG 14): Život vo vode

Cieľ udržateľného rozvoja č. 14 má jasný smer – ochraňovať a trvalo udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje v prospech udržateľného rozvoja. Tu je prehľad hlavných cieľov:

 • Znižovanie znečistenia morí plastom a iným odpadom: Hlavným zámerom je redukovať negatívne vplyvy odpadu, predovšetkým plastov, ktoré ohrozuje ekosystémy oceánov.
 • Udržateľná starostlivosť o morské ekosystémy: Tento cieľ zdôrazňuje význam zachovania a obnovy biodiverzity v našich oceánoch.
 • Boj proti okysľovaniu oceánov: Okysľovanie oceánov, spôsobené emisiami CO₂, je jedným z hlavných environmentálnych problémov a tento cieľ sa naň priamo sústredí.
 • Udržateľný rybolov: Potreba ukončiť nelegálne, neregulované a nenahlásené rybárske praktiky, aby sa ochránili morské druhy.
 • Rozširovanie chránených morských oblastí: Minimálne 10 % morí by malo byť určených ako chránené oblasti.
 • Eliminácia škodlivých dotácií: Zastavenie finančných dotácií, ktoré podporujú neudržateľné rybárske praktiky a prekročenie kapacity rybolovu.
 • Podpora malým ostrovným štátom: Malé ostrovné štáty a rozvojové krajiny by mali mať väčšie ekonomické výhody z trvalo udržateľného využívania svojich morských zdrojov.
 • Investovanie do vedy a transfer technológií: Je nevyhnutné rozšíriť výskumné kapacity a podporiť transfer technológií pre lepšie dosiahnutie týchto cieľov.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Aktuálna situácia

Bohužiaľ, moria – najväčší ekosystém našej planéty – sú v súčasnosti vo veľkom ohrození. Narastajúce znečistenie plastmi, pokles populácie rýb a zvyšujúce sa okysľovanie oceánov sú významné problémy. Znečisťovanie poľnohospodárskymi živinami, ako sú dusík a fosfor, vedie k nárastu rias a s tým súvisiacemu nedostatku kyslíka, čo spôsobuje stratu biodiverzity v moriach. Aj keď boli dosiahnuté pokroky v rozširovaní chránených oblastí a boji proti nelegálnemu rybolovu, Organizácia spojených národov uvádza, že na dosiahnutie cieľov SDG 14 je potrebná väčšia globálna koordinácia a naliehavé opatrenia.

Čo musíme urobiť

Naša budúcnosť a živobytie mnohých ľudí závisí od zdravých oceánov a pobreží. Mnohé problémy v oblasti ochrany oceánov môžeme riešiť len prostredníctvom silnej medzinárodnej spolupráce a intersektorovej koordinácie. Medzi kľúčové kroky patrí:

 • Do roku 2030 chrániť minimálne 30 % oceánov.
 • Obnoviť a udržateľne využívať zdroje rýb. Nadmerný rybolov vedie k obrovským ekonomickým strátam.
 • Zintenzívniť monitorovanie a riadenie rybolovu s cieľom bojovať proti nelegálnym praktikám.
 • Vytvárať a podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti morského výskumu a politík riadenia oceánov.
 • Investovať do ochrany a riadenia oceánov, pričom je potrebných viac ako 150 miliárd USD ročne na dosiahnutie týchto cieľov.