Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 15: Život na súši


Cieľ udržateľného rozvoja č. 15 (SDG 15): Život na súši

Cieľ udržateľného rozvoja č. 15 je jedným z kľúčových pilierov Agendy 2030 Spojených národov. Jeho hlavnou ambíciou je chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie suchozemských ekosystémov. Tento cieľ pritom zahŕňa viaceré podciele, ktoré sa týkajú rozličných aspektov ochrany životného prostredia:

 • Udržateľná ochrana a obnova ekosystémov: Zdôrazňuje potrebu zachovať a obnoviť poškodené suchozemské ekosystémy, vrátane lesov, mokradí, horských oblastí a suchých regiónov.
 • Prevencia straty biodiverzity: Kladieme dôraz na potrebu prijať opatrenia na zastavenie degradácie prírodných biotopov a na zastavenie straty biodiverzity.
 • Význam environmentálnej legislatívy: Podporujeme efektívne vykonávanie zákonov a politík, ktoré sú zamerané na ochranu prírody a biodiverzity.
 • Boj proti odlesňovaniu a podpora lesov: Zastaviť odlesňovanie, aktívne obnovovať lesov a hospodáriť s nimi udržateľným spôsobom.
 • Zápas s dezertifikáciou: Zamýšľame sa nad regeneráciou degradovaných oblastí a bojom proti rozširovaniu púští.
 • Zastavenie pytliactva: Nelegálny obchod s divými druhmi a pytliactvo musia byť ukončené.
 • Hospodárske začlenenie ekosystémov: Uvedomujeme si ekonomickú hodnotu ekosystémov a biodiverzity pri tvorbe stratégií a plánov.
 • Spravodlivý prístup k genetickým zdrojom: Zabezpečiť, aby prístup k genetickým zdrojom bol rovný a spravodlivý pre všetky strany.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Aktuálna situácia

Planéta čelí vážnym ekologickým výzvam, ktoré ohrozujú ľudstvo a celú biodiverzitu:

 • Každý deň nás opúšťa až 150 druhov rastlín a živočíchov.
 • Vymieranie druhov kvôli ľudskej činnosti sa deje rýchlosťou, ktorá je stokrát vyššia než normál.
 • Znížením pôdnej kvality je ohrozených 1,3 miliardy ľudí po celom svete.
 • Až 90 % lesov je ničených kvôli expanzii poľnohospodárstva.

Spojené národy upozorňujú, že bez podstatných zmien vo vzťahu k životnému prostrediu nebude SDG 15 dosiahnuté. V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa začalo viac diskutovať o vplyve ničenia životného prostredia na šírenie chorôb. Hoci sme mali príležitosť chrániť biodiverzitu a znížiť riziko pandémií, využili sme ju len čiastočne.

Hodnotenie SDG 15 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 15 z pohľadu Slovenskej republiky

Podiel lesov na rozlohe krajiny sa zvýšil z 39,5 % v roku 2000 na 40,1 % v roku 2020.

Priemerný podiel sladkovodných kľúčových oblastí biodiverzity v rámci chránených území sa zvýšil zo 49,1 % v roku 2000 na 86,3 % v roku 2022.

Priemerný podiel suchozemských kľúčových oblastí biodiverzity v rámci chránených území sa zvýšil z 34,2 % v roku 2000 na 85,8 % v roku 2022.

Zásoby nadzemnej biomasy v lesoch sa zvýšili zo 142,1 tony na hektár v roku 2000 na 171,1 tony na hektár v roku 2020.

Rozloha lesov v rámci nezávisle overeného systému certifikácie lesného hospodárstva sa zvýšila z 0,0 tis. hektárov v roku 2000 na 1315,7 tis. hektárov v roku 2022.

Ročná miera čistej zmeny plochy lesov sa znížila z 0,1 % v roku 2010 na 0,0 % v roku 2020.

Podiel lesnej plochy v rámci dlhodobého plánu hospodárenia sa zvýšil z 98,9 % v roku 2000 na 100,0 % v roku 2020.

Podiel lesnej plochy v rámci zákonom zriadených chránených území sa zvýšil z 3,1 % v roku 2000 na 29,8 % v roku 2020.

Podiel znehodnotenej pôdy na celkovej rozlohe sa zvýšil z 2,8 % v roku 2015 na 11,5 % v roku 2019.

V roku 2022 bol priemerný podiel horských kľúčových oblastí biodiverzity v rámci chránených území 91,1 %.

Index horskej zelene klesol z 98,4 v roku 2000 na 97,7 v roku 2018.

V roku 2023 bol index červeného zoznamu na úrovni 1,0.

Celkový nahlásený počet štandardných dohôd o prenose materiálu (SMTA), ktorými sa do krajiny prenášajú genetické zdroje rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, sa zvýšil zo 17,0 v roku 2012 na 84,0 v roku 2022.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Odporúčané kroky

 • Zabezpečiť ochranu minimálne 30 % suchozemských ekosystémov.
 • Podporovať regeneráciu degradovaných ekosystémov, s dôrazom na lesné oblasti.
 • Aktivovať kapitál súkromného sektora v oblasti ochrany lesov.
 • Odstrániť dotácie, ktoré sú škodlivé pre klímu a biodiverzitu, a to doma aj v zahraničí.
 • Zabezpečiť väčšiu ochranu biodiverzity v poľnohospodárstve a v iných oblastiach.
 • Zredukovať znečistenie, obmedziť používanie pesticídov a znížiť produkciu plastového odpadu o 50 % do roku 2030.
 • Obchodovať s voľne žijúcimi organizmami len legálne a udržateľne.
 • Zaistiť, aby miestne spoločenstvá získavali spravodlivý podiel zisku.
 • V ochrane prírody rešpektovať ľudské práva a zabezpečiť dodržiavanie zásady informovaného súhlasu.