Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 16: Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie


Cieľ udržateľného rozvoja č. 16 (SDG 16): Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie

Cieľ udržateľného rozvoja č. 16, ktorý je zameraný na vytváranie mierových, inkluzívnych a prosperujúcich spoločností. Jeho hlavným cieľom je podporovať spravodlivosť, transparentnosť a odpovednosť inštitúcií na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. K tomuto cieľu je potrebné splniť niekoľko konkrétnych podcieľov:

 • Zníženie násilia a súvisiacej úmrtnosti: S dôrazom na boj proti rôznym formám násilia, ako je domáce násilie, násilie voči ženám, deťom a terorizmus.
 • Ochrana detí: Eliminácia všetkých foriem násilia, zneužívania a vykorisťovania voči deťom.
 • Podpora právneho štátu a rovnakého prístupu k spravodlivosti: Zaistenie, aby všetci občania, vrátane marginalizovaných skupín, mali rovnaký prístup k spravodlivosti.
 • Boj proti nelegálnym finančným tokom a organizovanému zločinu: Zameriava sa na odstraňovanie nelegálnych finančných tokov, obchodovania so zbraňami a iných formách nezákonnosti.
 • Zníženie korupcie: Aktívne úsilie v boji proti korupcii, podplácaniu a iným formám nezákonného správania.
 • Zabezpečenie inkluzívneho rozhodovania: Vytváranie transparentných, demokratických a participatívnych rozhodovacích procesov.
 • Podpora transparentnosti a základných slobôd: Zdôrazňuje význam slobody prejavu, prístupu k informáciám a ochrany individuálnych práv.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Aktuálna situácia

Napriek usilovným snahám mnohých krajín sú globálne pokroky v oblasti SDG 16 pomalé. Konflikty a nestability v mnohých regiónoch sveta brzdia dosiahnutie týchto cieľov. Občania mnohých krajín stále nemajú rovnocenný prístup k spravodlivosti. Vo väčšine regiónov, okrem Európy, sú mladí ľudia do 45 rokov nedostatočne zastúpení v parlamentoch. Mnohé krajiny tiež čelia výzvam súvisiacim so zberom a spracovaním spoľahlivých údajov pre SDG 16. Na úspešné dosiahnutie cieľov SDG 16 je nevyhnutné zintenzívniť úsilie o znižovanie nerovností a zabezpečenie spravodlivosti.

Hodnotenie SDG 16 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 16 z pohľadu Slovenskej republiky

V roku 2021 bola miera úmyselných vrážd 1,0 na stotísíc obyvateľov.

Počet zistených obetí obchodovania s ľuďmi sa zvýšil zo 17 v roku 2008 na 62 v roku 2020.

V roku 2021 predstavoval podiel neodsúdených väzňov na celkovej väzenskej populácii 14,2 %.

Miera výskytu úplatkárstva sa zvýšila z 8,7 % v roku 2015 na 11,0 % v roku 2021.

Podiel firiem, ktoré zažili aspoň jednu žiadosť o úplatok, sa znížil z 5,7 % v roku 2009 na 2,4 % v roku 2019.

Podiel primárnych výdavkov verejnej správy na pôvodnom schválenom rozpočte sa zvýšil z 99,1 % v roku 2007 na 133,5 % v roku 2022.


Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Odporúčania pre budúcnosť

Na dosiahnutie mierových a inkluzívnych spoločností je potrebná kombinácia politických, sociálnych a ekonomických opatrení. Je dôležité:

 • Podporovať spoluprácu medzi vládami, občianskou spoločnosťou a obyvateľstvom na hľadaní trvalých riešení súčasných problémov.
 • Aktívne bojovať proti korupcii a iným formám finančného zneužívania.
 • Znižovať medzinárodný obchod so zbraňami a podporovať mierové iniciatívy.
 • Uvedomovať si, že cesty k demokracii, právnemu štátu a mieru sú dlhodobé procesy, ktoré vyžadujú trpezlivosť, vytrvalosť a spoluprácu medzi všetkými aktérmi rozvoja.