Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 17: Partnerstvo k naplneniu cieľov


Cieľ udržateľného rozvoja č. 17 (SDG 17): Partnerstvo k naplneniu cieľov

Cieľ udržateľného rozvoja č. 17 je kľúčovým krokom k dosiahnutiu globálnej agendy udržateľného rozvoja. Jeho cieľom je posilniť prostriedky a obnoviť globálne partnerstvo na dosiahnutie udržateľného rozvoja. Tu sú jeho hlavné smerovania:

  • Spoločné riešenie globálnych problémov: Globálne výzvy ako klimatická zmena, chudoba a nerovnosť vyžadujú medzinárodnú spoluprácu.
  • Reforma medzinárodných systémov: Aby boli viac inkluzívne a spravodlivé, musíme sa zamerať na to, aby z medzinárodných inštitúcií mohli profitovať všetci rovnoprávne.
  • Sebestačnosť rozvojových krajín: Je nevyhnutné, aby mohli dosahovať svoje ciele a orientovať svoje výdavky na udržateľnosť.
  • Podpora chudobnejších krajín: Donorské krajiny by mali prispeť aspoň 0,7% svojho hrubého národného dôchodku.
  • Zapojenie všetkých spoločenských aktérov: Od podnikateľov cez vedu po občiansku spoločnosť, všetci by mali prispieť k udržateľnému rozvoju.
  • Podpora migrantov: Zníženie poplatkov za prevody peňazí pre migrantov, ktorí sú kľúčovými aktérmi v globálnom rozvoji.
  • Partnerstvá so súkromným sektorom: Je dôležité podporovať partnerstvá s podnikmi pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja.
  • Medzinárodná a lokálna spolupráca: Krajiny a miestne samosprávy by mali aktívne prispievať k udržateľnému rozvoju prostredníctvom výmeny know-how a partnerstiev.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Aktuálna situácia

SDG 17 je základom pre dosiahnutie všetkých ostatných cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Globálne partnerstvo a spolupráca sú nevyhnutné pre úspešnú transformáciu k udržateľnému rozvoju. Hoci sme boli svedkami pozitívnych krokov, ako je zlepšenie životných podmienok viac ako 1 miliardy ľudí od roku 1990, pandémia Covid-19 a geopolitické výzvy spôsobili značné komplikácie.

Organizácia Spojených národov v rámci svojho hodnotenia SDG 17 upozornila na rôzne výzvy, vrátane problémov s financovaním v rozvojových krajinách, geopolitického napätia a rastúceho nacionalizmu. Napriek týmto výzvam v roku 2022 dosiahla oficiálna rozvojová spolupráca rekordné hodnoty.

Hodnotenie SDG 17 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 17 z pohľadu Slovenskej republiky

Podiel celkových príjmov verejnej správy na HDP sa zvýšil zo 40,1 % v roku 2000 na 40,9 % v roku 2021.

V pomere k HDP sa domáci rozpočet financovaný z domácich daní zvýšil z 37,7 % v roku 2000 na 44,1 % v roku 2021.

Priemerné clo so štatútom najviac zvýhodnenej krajiny uplatňované rozvinutými krajinami sa znížilo zo 4,3 % v roku 2000 na 3,5 % v roku 2021.

Priemerná sadzba preferenčného statusu uplatňovaná rozvinutými krajinami klesla z 3,4 % v roku 2000 na 1,5 % v roku 2021.


V roku 2021 dosiahla výška čistej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) poskytnutej malým ostrovným štátom (SIDS) v pomere k hrubému národnému dôchodku 0,0 %.

V roku 2021 dosiahla výška čistej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) poskytnutej najmenej rozvinutým krajinám (NRO) ako percento hrubého národného dôchodku 0,0 %.

V stálych cenách roku 2018 sa čistá oficiálna rozvojová pomoc (ODA) poskytnutá vnútrozemským rozvojovým krajinám (LLDC) zvýšila z 0,0 mil. stálych amerických dolárov v roku 2000 na 21,5 mil. stálych amerických dolárov v roku 2021.

V stálych cenách roku 2018 sa čistá oficiálna rozvojová pomoc (ODA) poskytnutá malým ostrovným štátom (SIDS) zvýšila z 0,0 mil. stálych 2021 amerických dolárov v roku 2000 na 1,8 mil. stálych 2021 amerických dolárov v roku 2021.

V stálych cenách roku 2018 sa čistá oficiálna rozvojová pomoc (ODA) poskytnutá najmenej rozvinutým krajinám (LDC) zvýšila z 0,0 mil. stálych 2021 amerických dolárov v roku 2000 na 26,0 mil. stálych 2021 amerických dolárov v roku 2021.

V roku 2021 dosiahla suma čistej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) poskytnutá vnútrozemským rozvojovým krajinám v percentuálnom vyjadrení k hrubému národnému dôchodku 0,0 %.

V stálych cenách roku 2018 sa čistá oficiálna rozvojová pomoc (ODA) zvýšila zo 16,1 milióna stálych amerických dolárov v roku 2000 na 179,2 milióna stálych amerických dolárov v roku 2021 v roku 2022.

Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) klesol z 93,0 mil. dolárov v roku 1990 na 58,7 mil. dolárov v roku 2021.

Prílev priamych zahraničných investícií (PZI) klesol z 93,0 mil. dolárov v roku 1990 na 58,7 mil. dolárov v roku 2021.

Objem čiastky zasielanej migrantami domov ako podiel na celkovom HDP sa zvýšil z 0,5 % HDP v roku 1993 na 2,3 % HDP v roku 2020.

Počet obyvateľov pripojených k pevnému širokopásmovému internetu na 100 obyvateľov (približne) sa zvýšil z 0,1 osoby v roku 2002 na 32,6 osoby v roku 2021.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Budúce kroky

Dosiahnutie SDG 17 je predpokladom pre úspešné plnenie všetkých ostatných cieľov udržateľného rozvoja. Vlády, občianska spoločnosť, súkromný sektor a jednotlivci musia pracovať spoločne na zabezpečení potrebných finančných prostriedkov, vedomostí a technológií. Sú potrebné konkrétne opatrenia, ako sú posilnenie verejných finančných systémov, podpora obchodu zameraného na ciele udržateľného rozvoja a investície do štatistických systémov, aby sme mohli sledovať náš pokrok a prispôsobovať sa novým výzvam.