Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 2: Koniec hladu

Cieľ udržateľného rozvoja č. 2 (SDG 2): Koniec hladu

Cieľ udržateľného rozvoja číslo 2 má ambíciu odstrániť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť, zlepšiť výživu a podporiť udržateľné poľnohospodárstvo. Konkrétne má tento cieľ nasledovné prioritné oblasti:

  • Zabezpečenie dostatku kvalitných potravín pre všetkých: Hlavným cieľom je zaistiť, aby všetci ľudia mali stály prístup k dostatočnému množstvu výživných potravín.
  • Podpora zdravých stravovacích návykov: Je dôležité podporovať a propagovať stravovacie vzory, ktoré sú vyvážené a odpovedajú nutričným potrebám jednotlivca.
  • Podpora efektívnej a udržateľnej poľnohospodárskej produkcie: Hľadáme spôsoby, ako zefektívniť poľnohospodárske praktiky, zvyšovať produktivitu a rast príjmov malých poľnohospodárov.
  • Udržateľná produkcia potravín s ohľadom na životné prostredie: Výroba potravín by mala byť vykonávaná spôsobom, ktorý minimalizuje jej environmentálny dopad a chráni našu planétu.
  • Ochranu a zachovanie genetickej diverzity: Kladieme dôraz na ochranu genetickej diverzity plodín a hospodárskych zvierat, čo je kľúčové pre našu potravinovú bezpečnosť a adaptabilitu na budúce výzvy.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Aktuálna situácia v oblasti potravinovej bezpečnosti

Po dvadsiatich rokoch pozitívneho trendu klesajúceho počtu hladujúcich ľudí na svete, tento trend začína byť narušený a počet ľudí trpiacich hladom rastie. Mnohé z oblastí sveta, ako napríklad Sýria, Jemen a Ukrajina, sú zasiahnuté dlhotrvajúcimi konfliktmi, čo má priamy vplyv na potravinovú bezpečnosť obyvateľstva. K týmto geopolitickým problémom pridávajú environmentálne výzvy, ako sú zmeny klímy, nálety škodcov alebo výpadky úrody. Ako čerešničku na torte pridala pandémia koronavírusu, ktorá narušila globálne dodávateľské reťazce, čo malo za následok straty príjmov a zhoršenie potravinovej situácie.

Hodnotenie SDG 2 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 2 z pohľadu Slovenskej republiky

Podiel obyvateľstva trpiaceho hladom sa znížil zo 6,1 % v roku 2001 na 3,8 % v roku 2020.

Počet podvyživených ľudí v krajine sa znížil z 0,3 milióna v roku 2001 na 0,2 milióna v roku 2020.

Podiel dospelého obyvateľstva trpiaceho stredne závažnou alebo závažnou potravinovou neistotou sa zvýšil zo 6,2 % v roku 2015 na 7,7 % v roku 2020.

Celkový počet obyvateľov trpiacich stredne závažnou alebo závažnou potravinovou neistotou sa zvýšil z 338,3 tis. osôb v roku 2015 na 420,5 tis. osôb v roku 2020.

Podiel dospelej populácie trpiacej závažnou potravinovou neistotou sa zvýšil z 1,1 % v roku 2015 na 1,6 % v roku 2020.

Poľnohospodárska produkcia na jeden pracovný deň u malých výrobcov potravín sa zvýšila z 54,8 PPP dolárov (hodnota z roku 2017) v roku 2010 na 67,6 PPP dolárov (hodnota z roku 2017) v roku 2020.

V roku 2021 bol počet rastlinných odrôd, pre ktoré sú uložené dostatočné genetické zdroje, 17 164 odrôd.

Podiel miestnych plemien klasifikovaných ako ohrozené (spomedzi plemien so známou úrovňou rizika vyhynutia) sa zvýšil z 83,0 % v roku 2000 na 89,0 % v roku 2023.

Index orientácie na poľnohospodárstvo v prípade vládnych výdavkov klesol z 2,0 v roku 2001 na 0,3 v roku 2021.

Podiel pridanej hodnoty v poľnohospodárstve na celkovom HDP klesol z 2,1 % v roku 2001 na 1,7 % v roku 2021.

Podiel poľnohospodárstva na celkových výdavkoch verejnej správy klesol zo 4,3 % v roku 2001 na 0,6 % v roku 2021.

Index spotrebiteľských cien potravín klesol z 0,8 v roku 2010 na -0,6 v roku 2021.
Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Ako môžeme dosiahnuť cieľ SDG 2?

  • Investície do poľnohospodárstva: Výrazné zvýšenie investícií do vidieckej infraštruktúry a výskumu v agropotravinárskom sektore môže prispieť k zefektívneniu výroby a lepšiemu využitiu prírodných zdrojov.
  • Revízia globálnych obchodných pravidiel: Je potrebné prehodnotiť obchodné obmedzenia, odstrániť skreslenia na globálnych poľnohospodárskych trhoch a zastaviť dotácie, ktoré deformujú trh v neprospech rozvojových krajín.
  • Stabilizácia cien potravín: Potrebujeme stratégie, ktoré obmedzujú extrémne výkyvy cien potravín, aby sa predchádzalo devastujúcim dopadom na najzraniteľnejšie skupiny populácie.

Na dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutná širokospektrálna spolupráca – od vlád cez medzinárodné organizácie až po jednotlivcov. Každý môže prispieť k zmene tým, že sa orientuje na udržateľnosť vo svojom každodennom živote, podporuje lokálne a udržateľné poľnohospodárske podniky a volí zdravé a výživné potraviny.