Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 3: Zdravie a kvalitný život

Cieľ udržateľného rozvoja č. 3 (SDG 3): Zdravie a kvalitný život

Cieľ udržateľného rozvoja č. 3 zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia zdravého života a prosperity pre všetkých jednotlivcov, bez ohľadu na ich vek. Jeho hlavné pilierne stanovujú:

 • Zníženie úmrtnosti matiek a detí: Tento cieľ hovorí o nevyhnutnosti poskytnúť všetkým matkám a deťom prístup k kvalitnej zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečilo ich zdravie a prežitie.
 • Ochrana pred prenosnými a neprenosnými chorobami: Boj proti chorobám, ako sú AIDS a tuberkulóza, spolu s prevenciou neprenosných chorôb, ako sú rakovina a diabetes.
 • Univerzálny prístup k zdravotníckym službám: Všetci by mali mať prístup k základným zdravotníckym službám, vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia, liekov a očkovania, bez výrazného finančného zaťaženia.
 • Plánovanie rodiny: Zabezpečenie, aby všetky ženy a dievčatá mali právo na plánovanie rodiny a prístup k antikoncepčným prostriedkom.
 • Reakcia na zdravotné krízy: Rýchla a účinná reakcia na národné a medzinárodné zdravotné krízy, aby sa minimalizovalo ich riziko.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Súčasný stav zdravotnej starostlivosti na svete

Hoci sme dosiahli významné pokroky v oblasti svetovej zdravotnej starostlivosti, pandémia koronavírusu a iné krízy brzdí nás v naplnení SDG 3. Tieto krízy zhoršujú nerovnosti v zdravotnej starostlivosti, čo vedie k prerušeniu očkovacích kampaní, horšej starostlivosti o deti a matky, a nárastu psychických chorôb. Je jasné, že verejné zdravotné systémy potrebujú posilniť svoju odolnosť proti budúcim pandémiám.

Hodnotenie SDG 3 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 3 z pohľadu Slovenskej republiky

Úmrtnosť matiek sa znížila z 8,6 na stotísíc živonarodených detí v roku 2000 na 4,8 na stotísíc živonarodených detí v roku 2020.

Podiel pôrodov, pri ktorých sa zúčastňuje kvalifikovaný zdravotnícky personál, sa znížil zo 100,0 % v roku 1990 na 98,0 % v roku 2021.

V roku 2021 bol počet úmrtí dojčiat 255 dojčiat.

Úmrtnosť detí do 5 rokov sa znížila z 9,8 na 1000 živonarodených detí v roku 2000 na 5,6 na 1000 živonarodených detí v roku 2021.

Miera dojčenskej úmrtnosti sa znížila z 8,2 úmrtí na 1000 živonarodených detí v roku 2000 na 4,6 úmrtí na 1000 živonarodených detí v roku 2021.V roku 2021 bol počet úmrtí detí mladších ako päť rokov 312.

Miera novorodeneckej úmrtnosti sa znížila z 5,0 úmrtí na 1000 živonarodených detí v roku 2000 na 2,8 úmrtí na 1000 živonarodených detí v roku 2021.

V roku 2021 bol počet nových infekcií HIV na 1000 neinfikovaných obyvateľov 0,0 osôb.

Počet ľudí, ktorí potrebujú intervencie proti zanedbávaným tropickým chorobám, sa znížil z 9 v roku 2010 na 2 v roku 2021.

Riziko úmrtia vo veku 30 až 70 rokov na jednu zo štyroch hlavných neprenosných chorôb (NCD); kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, cukrovka alebo chronické respiračné ochorenia; znížené z 25,4 % v roku 2000 na 15,5 % v roku 2019.

Miera úmrtnosti na samovraždy sa znížila zo 14,2 úmrtí na stotísíc obyvateľov v roku 2000 na 12,1 úmrtí na stotísíc obyvateľov v roku 2019.V roku 2019 bol počet úmrtí pripísaných samovražde 660.

Spotreba alkoholu na obyvateľa v populácii vo veku 15 rokov a viac sa znížila z 11,1 litra čistého alkoholu v roku 2000 na 10,5 litra čistého alkoholu v roku 2019.Miera úmrtnosti v dôsledku úrazov v cestnej premávke sa znížila z 15,1 úmrtí na stotísíc obyvateľov v roku 2000 na 6,1 úmrtí na stotísíc obyvateľov v roku 2019.

Miera pôrodnosti mladistvých sa zvýšila z 21,1 na 1000 žien vo veku 15-19 rokov v roku 2001 na 26,9 na 1000 žien vo veku 15-19 rokov v roku 2019.

Index pokrytia službami univerzálneho zdravotného poistenia (UHC) sa zvýšil zo 65,0 v roku 2000 na 82,0 v roku 2021.


Úmrtnosť pripisovaná neúmyselným otravám sa znížila z 1,1 úmrtí na stotísíc obyvateľov v roku 2000 na 0,5 úmrtí na stotísíc obyvateľov v roku 2019.

Vekovo štandardizovaná prevalencia užívania tabaku u osôb vo veku 15 rokov a starších klesla z 32,0 % v roku 2000 na 31,5 % v roku 2020.

Podiel cieľovej populácie s prístupom k 3 dávkam vakcinácie proti záškrtu, tetanu a čierneho kašľa (DTP3) klesol z 99,0 % v roku 2000 na 97,0 % v roku 2021.

Podiel cieľovej populácie s prístupom k druhej dávke vakcíny proti osýpkam (MCV2) klesol z 99,0 % v roku 2000 na 96,0 % v roku 2021.

Podiel cieľovej populácie s prístupom k tretej dávke pneumokokovej konjugovanej vakcíny (PCV3) klesol z 99,0 % v roku 2009 na 97,0 % v roku 2021.

V roku 2021 pripadalo na každých desaťtísíc osôb v populácii približne 46,3 lekára.
Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Stratégie pre dosiahnutie SDG 3

Ako súčasť úsilia dosiahnuť stanovené ciele v oblasti SDG 3, Spojené národy odporúčajú:

 • Zameranie zdravotnej politiky na všetky úrovne spoločnosti: Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých, bez ohľadu na sociálno-ekonomické postavenie.
 • Zabezpečenie prístupu k základným zdravotníckym službám: Vrátane oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.
 • Financovanie zdravotnej starostlivosti: Zvýšenie verejných investícií a podpora medzinárodnej spolupráce.
 • Prevencia chorôb a prístup k vakcínam: Zabezpečenie, aby všetci mali prístup k očkovaniu a aby zdravotné systémy rýchlo reagovali na výskyt chorôb.
 • Zlepšenie kvality životného prostredia: Boj proti znečisteniu a zlepšenie kvality ovzdušia.
 • Adoptovanie prístupu „jedno zdravie“: Podpora medziodvetvovej spolupráce v oblasti zdravia ľudí a životného prostredia.

Pre zmiernenie dopadov pandémie Covid-19, Globálny fond na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii zdôrazňuje potrebu globálnej spolupráce, podpory krajín v zabezpečovaní spravodlivého prístupu k základným zdravotníckym prostriedkom a mobilizácie finančných zdrojov na boj proti súčasným a budúcim zdravotným krízam.