Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 4: Kvalitné vzdelanie

Cieľ udržateľného rozvoja č. 4 (SDG 4): Kvalitné vzdelanie

Cieľ udržateľného rozvoja č. 4 je zameraný na vytváranie inkluzívnych a kvalitných vzdelávacích príležitostí pre všetkých. Zámerom tohto cieľa je poskytnúť rovnoprávny a inkluzívny prístup k vzdelávaniu a podporiť celoživotné vzdelávanie.

Hlavné zložky tohto cieľa zahŕňajú

  • Odstránenie diskriminácie: Zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých tým, že sa odstráni všetka diskriminácia vo vzdelávaní.
  • Podpora predškolského vzdelávania: Uznať dôležitosť predškolského vzdelávania ako základu pre úspešné pokračovanie v ďalšom vzdelávaní.
  • Bezplatné a kvalitné vzdelávanie: Zabezpečiť, aby všetky deti mohli dokončiť plnohodnotné základné a stredné vzdelávanie bez ohľadu na svoj pôvod alebo sociálny status.
  • Prístup k odbornému a vysokoškolskému vzdelávaniu: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie, ktoré je v súlade s potrebami trhu práce a spoločenskými potrebami.
  • Zabezpečenie odborných zručností: Umožniť mladým ľuďom a dospelým získať odborné zručnosti, ktoré im otvoria dvere k zamestnaniu, dôstojnej práci a možnosti podnikať.
  • Posilnenie základných vzdelávacích zručností: Zabezpečiť, aby každý človek získal základné schopnosti, ako je čítanie, písanie a počítanie.
  • Výchova k udržateľnému rozvoju: Vychovávať študentov tak, aby sa stali aktívnymi a informovanými občanmi s vedomosťami a zručnosťami potrebnými na podporu udržateľného rozvoja.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Aktuálna situácia v oblasti vzdelávania

Napriek pokroku v uplynulých rokoch sa vývoj vzdelávania spomalil, najmä v dôsledku pandémie koronavírusu. Aktuálne predikcie naznačujú, že iba jedna zo šiestich krajín bude mať do roku 2030 všeobecný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Zatvorenie škôl počas pandémie tiež zvýraznilo existujúce nerovnosti, najmä medzi dievčatami a chlapcami. Problémom je aj nedostatočný zber údajov o vzdelávaní, keďže len polovica krajín aktuálne poskytuje komplexné údaje o svojich vzdelávacích systémoch.

Hodnotenie SDG 4 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 4 z pohľadu Slovenskej republiky

Miera účasti detí na predprimárnom alebo primárnom vzdelávaní v roku pred oficiálnym vekom nástupu do základnej školy sa zvýšila zo 75,6 % v roku 2001 na 87,1 % v roku 2020.

V roku 2020 bol index rodovej parity pre mieru účasti na organizovanom vzdelávaní (jeden rok pred oficiálnym vekom vstupu do základnej školy) 1,0.

Index rodovej parity (ženy na 100 mužov) pre mladých/dospelých, ktorí boli schopní napísať počítačový program pomocou špecializovaného programovacieho jazyka, klesol z 0,3 v roku 2011 na 0,2 v roku 2021.
Podiel základných škôl s prístupom k počítačom na pedagogické účely klesol z 58,4 % v roku 2015 na 57,7 % v roku 2019.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Potrebné opatrenia pre dosiahnutie SDG 4

Aby sme dosiahli tento cieľ, je nevyhnutné investovať do vzdelávania a reformovať vzdelávacie systémy. Medzi kľúčové kroky patria:

  • Zlepšenie školskej infraštruktúry: Vytvorenie bezpečných, nenásilných a inkluzívnych učebných prostredí.
  • Rozšírenie štipendiálnych programov: Podpora študentov, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, najmä v oblastiach ako technika, inžinierstvo a prírodné vedy.
  • Podpora učiteľov: Atraktívne podmienky a školenia pre učiteľov, aby sme mali kvalifikovaných a motivovaných pedagógov v školách.

Je potrebné chápať, že vzdelávanie je nielen právom každého jednotlivca, ale aj kľúčom k udržateľnému spoločenskému a ekonomickému rozvoju.