Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 5: Rodová rovnosť


Cieľ udržateľného rozvoja č. 5 (SDG 5): Rodová rovnosť

Cieľ udržateľného rozvoja č. 5 sa venuje problematike rodovej rovnosti a má za cieľ posilniť práva všetkých žien a dievčat. Jeho úsilie je zamerané na:

 • Ukončenie diskriminácie žien a dievčat: Do roku 2030 sa usiluje o odstránenie všetkých foriem diskriminácie voči ženám a dievčatám, zabezpečujúc tak rovnosť a spravodlivosť.
 • Boj proti násiliu: Cieľom je eliminovať všetky formy fyzického, psychického a sexuálneho násilia a vykorisťovania voči ženám a dievčatám.
 • Zrušenie nežiaducich praktík: Dôraz je kladený na ukončenie detských svadieb, predčasných a nútených manželstiev a ženskej obriezky, ktoré predstavujú vážne porušenie ľudských práv.
 • Uznávanie práce v domácnosti: Je potrebné uznať a valorizovať neplatenú starostlivosť o domácnosť a iné domáce práce, ktoré často vykonávajú ženy bez finančného ohodnotenia.
 • Zabezpečenie rovnoprávnej účasti: Ženy by mali mať rovnaké príležitosti ako muži vo všetkých oblastiach – v politike, ekonomike a verejnom živote.
 • Prístup k zdravotnej starostlivosti: Ženy a dievčatá by mali mať bezproblémový prístup k informáciám a službám týkajúcim sa sexuálneho a reprodukčného zdravia.
 • Rovnoprávny prístup k majetku a službám: Cieľ je odstrániť prekážky brániace ženám a dievčatám v plnom využívaní ich práv na pôdu, majetok a finančné služby.
 • Podpora technológií: V modernom svete môžu informačné a komunikačné technológie slúžiť ako nástroj na podporu sebaurčenia a posilnenie práv žien.
 • Legislatívne opatrenia: Je nevyhnutné prijať politiky a právne predpisy, ktoré podporujú rodovú rovnosť na všetkých úrovniach spoločnosti.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Aktuálny stav

Hoci svetové spoločenstvo deklaruje odhodlanie dosiahnuť tieto ciele do roku 2030, súčasný stav naznačuje, že sme ešte ďaleko od ich naplnenia. Mnoho krajín neprináša dostatočné dáta, ktoré by ukazovaly pokrok v oblasti rodovej rovnosti. Rôzne globálne krízy navyše zhoršili existujúce rodové nerovnosti. Ak chceme úspešne dosiahnuť SDG 5, je potrebná silná politická vôľa a komplexné reformy.

Hodnotenie SDG 5 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 5 z pohľadu Slovenskej republiky


Podiel kresiel obsadených ženami v parlamente sa zvýšil z 12,7 % v roku 2000 na 22,0 % v roku 2023.

Podiel kresiel obsadených ženami v miestnych samosprávach sa zvýšil z 25,9 % v roku 2019 na 26,9 % v roku 2023.

Podiel žien vo vyšších a stredných riadiacich funkciách sa zvýšil z 34,6 % v roku 2003 na 35,2 % v roku 2021.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Ako dosiahnuť pokrok

 • Zastavenie rodového násilia: Ženy a dievčatá musia byť chránené pred všetkými formami rodovo podmieneného násilia, ktoré im bráni v plnom využívaní ich práv a potenciálu.
 • Podpora ekonomiky: Rovnaké príležitosti vo vzdelávaní a práci môžu globálne zvýšiť hospodársky rast o 20 biliónov amerických dolárov.
 • Zvýšenie efektívnosti v poľnohospodárstve: Rovný prístup k výrobným prostriedkom voľnohospodárstve môže zvýšiť výnosy o 20 až 30 percent.
 • Účasť žien v mierových procesoch: Ich aktívne zapojenie do mierových rokovanií zvyšuje šance na trvalý mier.
 • Zlepšenie klimatickej politiky: Vyššia účasť žien v politike môže prispieť k ambicióznejším a efektívnejším klimatickým opatreniam.

Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné neustále úsilie, povedomie a kolektívna spolupráca na globálnej úrovni.