Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 6: Pitná voda, kanalizácia


Cieľ udržateľného rozvoja č. 6 (SDG 6): Pitná voda a kanalizácia

Cieľ udržateľného rozvoja č. 6 sa konkrétne zameriava na zabezpečenie dostupnosti a udržateľného manažmentu vody a sanitácie pre všetkých. Tento cieľ rozpoznáva niekoľko kľúčových oblastí:

 • Prístup k čistej pitnej vode pre všetkých: Každý človek, bez ohľadu na svoje ekonomické podmienky alebo miesto pobytu, by mal mať možnosť konzumovať čistú a cenovo dostupnú pitnú vodu.
 • Dostupnosť sanitácie a hygienických zariadení: Toto zahŕňa poskytnutie čistých, bezpečných toaliet, sprchových kútov a ďalších zariadení potrebných pre osobnú hygienu.
 • Zlepšenie kvality vody prostredníctvom recyklácie: Na celom svete by sa mali uplatňovať postupy na recykláciu a bezpečné opätovné použitie vody.
 • Zvyšovanie efektívnosti využívania vody: Treba zlepšiť spôsoby, akými využívame vodu v domácnostiach, v priemysle, v poľnohospodárstve a v ďalších oblastiach.
 • Integrovaný manažment vodných zdrojov: Vodný manažment by mal byť koordinovaný a uplatňovaný na rôznych úrovniach – od miestnej po medzinárodnú.
 • Ochrana a obnova vodných ekosystémov: Rieky, jazerá, mokrade a iné vodné ekosystémy sú nevyhnutné pre biodiverzitu a udržateľnosť našej planéty.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Aktuálny stav prístupu k vode a sanitácii

V roku 2010 Valné zhromaždenie OSN uznanalo prístup k vode a sanitárnym zariadeniam ako základné ľudské práva. Napriek tomu stále veľa ľudí na celom svete nemá tieto základné služby k dispozícii. Zatiaľ čo v niektorých vidieckych oblastiach sa situácia zlepšuje, v mnohých mestských oblastiach stagnuje alebo sa zhoršuje. Problémy so zásobami vody sú zosilnené faktormi ako konflikty a zmena klímy, pričom oblasti ako Západná Ázia a Severná Afrika sú obzvlášť postihnuté.

Hodnotenie SDG 6 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 6 z pohľadu Slovenskej republiky

Podiel obyvateľstva, ktoré využíva upravenú pitnú vodu, teda upravený zdroj vody, ktorý sa nachádza v objekte, je k dispozícii v prípade potreby a nie je kontaminovaný, sa v krajine zvýšil z 92,0 % v roku 2000 na 99,0 % v roku 2022.

Podiel obyvateľstva využívajúceho hygienické služby; základné zariadenie, ktoré ekologicky odstraňuje odpadové vody; v krajine klesol z 85,0 % v roku 2000 na 82,0 % v roku 2022.

Podiel spracovaných odpadových vôd z domácností sa zvýšil zo 79,8 % v roku 2020 na 82,0 % v roku 2022.


Podiel riečnych zásob vody s dobrou kvalitou sa zvýšil z 98,4 % v roku 2017 na 100,0 % v roku 2020.

Podiel podzemných vôd s dobrou kvalitou vody klesol zo 49,3 % v roku 2017 na 47,3 % v roku 2020.

Podiel zásob podzemných vôd s dobrou kvalitou vody klesol zo 71,9 % v roku 2017 na 57,1 % v roku 2020.

V roku 2020 predstavovala Efektívnosť využívania vody 149,9 USD na meter kubický.

V roku 2020 predstavoval podiel odberov sladkej vody na dostupných zdrojoch sladkej vody 2,4 %.

Stupeň implementácie integrovaného manažmentu vodných zdrojov sa znížil zo 65,8 % v roku 2017 na 61,0 % v roku 2020.

V roku 2020 predstavoval podiel cezhraničných povodí (povodia riek a jazier a vodonosných vrstiev) s existujúcim manažmentom usporiadaním spolupráce v oblasti vodného hospodárstva 80,9 %.

V roku 2020 predstavoval podiel cezhraničných vodonosných vrstiev s existujúcim dohodou o spolupráci v oblasti vodného hospodárstva 21,9 %.


V roku 2022 predstavoval podiel trvalých vodných plôch jazier a riek na celkovej rozlohe krajiny 0,0 %.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Čo treba urobiť pre dosiahnutie SDG 6?

Aby sme zabezpečili dostupnosť vody a sanitácie pre všetkých v 21. storočí, musíme:

 • Investovať do infraštruktúry: Modernizácia vodohospodárskej infraštruktúry a poskytovanie hygienických služieb je nevyhnutná.
 • Vzdelávať obyvateľstvo: Ľudia by mali vedieť o dôležitosti hygieny a správnej starostlivosti o vodu.
 • Chrániť naše vodné zdroje: Potrebujeme technológie a prístupy, ktoré šetria vodu, a pravidlá, ktoré podporujú udržateľné vodohospodárstvo.
 • Podporovať medzinárodnú spoluprácu: Je dôležité zabezpečiť, aby všetky krajiny mali prístup k potrebným technológiám a znalostiam.
 • Zapájať miestne spoločenstvá: Miestne spoločenstvá by mali byť aktívne zapojené do rozhodovacích procesov týkajúcich sa vodohospodárskych opatrení.

Vezmime si tieto kroky k srdcu a pracujme spoločne na dosiahnutí udržateľného prístupu k vode pre všetkých.