Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

SDG 8: Dôstojná práca a ekonomický rast


Cieľ udržateľného rozvoja č. 8 (SDG 8): Dôstojná práca a ekonomický rast

Cieľ udržateľného rozvoja č. 8 sa orientuje na dosiahnutie trvalo udržateľného, inkluzívneho hospodárskeho rastu, plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práce pre všetkých. V kontexte tohto cieľa je potrebné klásť dôraz na nasledovné kľúčové oblasti:

 • Urychlenie hospodárskeho rastu v rozvojových krajinách: Hospodárstva v týchto krajinách by mali rásť najmenej o sedem percent ročne.
 • Zvyšovanie hospodárskej produktivity a aktívne zapojenie žien: Je dôležité nielen zvýšiť produktivitu, ale aj zabezpečiť, aby ženy mali rovnaké príležitosti v ekonomických činnostiach.
 • Prispôsobený prístup k finančným službám pre malé a stredné podniky: Osobitný dôraz by mal byť kladený na podniky, ktoré vedú ženy.
 • Rozvoj a posilnenie kapacity domácich finančných inštitúcií: Týmto by sme mali napomôcť udržateľnému hospodárskemu rastu v rozvojových krajinách.
 • Odpútanie sa od nadmerného využívania prírodných zdrojov: Hospodárska výkonnosť by mala byť oddelená od spotreby zdrojov, a prechod na ekologickejšie formy hospodárstva je nevyhnutný.
 • Zabezpečenie dôstojnej práce: Je nevyhnutné, aby všetci mali rovnaké príležitosti na dôstojnú prácu a adekvátne mzdy.
 • Boj proti nútenej práci a obchodovaniu s ľuďmi: Tieto praktiky musia byť raz a navždy zastavené.
 • Ukončenie detskej práce: Všetky formy detskej práce by mali byť eliminované najneskôr do roku 2025.
 • Podpora ekologicky udržateľného cestovného ruchu: Cestovný ruch by mal byť v súlade s ochranou životného prostredia a miestnych komunít.

 

Čísla a fakty

Zdroje: SDG Progress Report 2023 of the UN Secretary-General of May 2023

Zdroje: Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja 2022

 

Súčasný stav

Dosiahnutie SDG 8 stojí pred značnými výzvami. Globálne udalosti ako pandémia koronavírusu, konflikty ako ruská agresia voči Ukrajine, a ekonomické tlaky vrátane rastúceho dlhu rozvojových krajín, môžu mať hluboký vplyv na svetový hospodársky rast. Tieto krízy spoločne predstavujú serióznu hrozbu pre globálnu ekonomiku, zamestnanosť a blahobyt občanov.

Hodnotenie SDG 8 z pohľadu Slovenskej republiky

Zdroj: Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

 

Vybrané ukazovatele SDG 8 z pohľadu Slovenskej republiky

Ročná miera rastu reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa sa zvýšila z 1,1 % v roku 2000 na 3,2 % v roku 2021.

Počet bankomatov na stotísíc dospelých osôb sa zvýšil z 38,3 v roku 2004 na 62,8 v roku 2021.

Počet pobočiek komerčných bánk na stotísíc dospelých klesol z 25,2 v roku 2004 na 21,1 v roku 2021.

Ročná miera rastu reálneho HDP na zamestnanú osobu klesla z 3,5 % v roku 2000 na -4,5 % v roku 2022.

Podiel zamestnanosti v šedej ekonomike sa zvýšil z 13,2 % v roku 2007 na 16,3 % v roku 2020.

Priemerný hodinový zárobok zamestnancov sa zvýšil zo 4,7 v miestnej mene v roku 2010 na 8,6 v miestnej mene v roku 2021.

Celková miera nezamestnanosti sa znížila z 19,1 % v roku 2000 na 6,9 % v roku 2021.

Medzi osobami so zdravotným postihnutím sa miera nezamestnanosti znížila z 12,9 % v roku 2005 na 7,9 % v roku 2020.

Podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zapojení do vzdelávania, zamestnania alebo odbornej prípravy, sa znížil z 20,0 % v roku 2003 na 11,1 % v roku 2021.

V roku 2021 bol počet smrteľných pracovných úrazov zamestnancov 1,5 na stotísíc zamestnancov.

V roku 2021 bol počet pracovných úrazov bez smrteľných následkov medzi zamestnancami 359,2 na stotísíc zamestnancov.


Priamy príspevok cestovného ruchu k celkovému HDP sa zvýšil z 2,3 % v roku 2013 na 2,8 % v roku 2019.

Celkové oficiálne záväzky pre pomoc na podporu obchodu sa zvýšili z 1,1 mil. stálych dolárov v roku 2013 na 2,9 mil. stálych dolárov v roku 2021.

Celkové oficiálne čerpanie pomoci na podporu obchodu sa zvýšilo z 1,1 milióna stálych 2021 dolárov v roku 2013 na 3,4 milióna stálych 2021 dolárov v roku 2021.

Zdroj: SDG Country Profile, Slovakia, UN

 

Stratégie pre budúcnosť

Aby sme mohli reagovať na tieto výzvy, musíme:

 • Posilniť súkromný sektor a investície a zároveň vytvárať podnikateľsky priaznivé prostredie.
 • Mobilizovať financie smerom k zelenému hospodárstvu a podporovať ekologické zmeny.
 • Zabezpečiť finančné služby pre malé podniky, osobitne tie vedene ženami.
 • Pracovať na zvyšovaní efektívnosti využívania zdrojov a oddelení hospodárskeho rastu od spotreby.
 • Posilniť dodržiavanie ľudských práv a stanovených noriem v dodávateľských reťazcoch.
 • Adresovať príčiny detskej práce, zvyšovať kvalitu vzdelávania a podporovať trvalo udržateľné hospodárstva.
 • Využiť príležitosti spojené s digitálnou a ekologickou transformáciou.
 • Integrovať utečencov a vysídlené osoby do trhu práce, pričom si uvedomujeme ich zraniteľnosť.