Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Strategické plánovanie

Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií

 

Metodika vypracovania strategických dokumentov je určená pre prípravu, tvorbu 
a implementáciu rezortných stratégií a súčasne môže byť inšpiratívnym vzorom pre vypracovanie strategických dokumentov na regionálnej, ako aj miestnej úrovni. Návrh metodiky tak prispeje k zvýšeniu kvality vypracovávaných dokumentov a  ich vzájomnému vecnému a obsahovému prepojeniu, čo je základným systémovým predpokladom pre uplatnenie strategického riadenia a plánovania na všetkých úrovniach rozhodovania orgánov verejnej správy SR. Materiál v kvalitatívnej a systémovej rovine významne ovplyvní strategickú a koncepčnú činnosť ústredných orgánov štátnej správy SR, a to v horizontálnej, ako aj vertikálnej úrovni strategického riadenia a plánovania.

Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR

 

Účelom predkladaného materiálu je zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných financií. Aplikáciou v praxi vznikne povinnosť predkladať všetky významné investičné projekty ministerstvu financií na posúdenie ekonomickej analýzy projektu a úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na posúdenie súladu projektu so stratégiami štátu.
Materiál vychádza z metodických postupov, ktoré definuje príručka Európskej komisie na hodnotenie investičných projektov (2014) a Zelená kniha na hodnotenie investícií v Spojenom kráľovstve (2015).