Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

V špeciálnej výzve Seed Money Facility z Interreg Programu dunajského regiónu pôjde na spoločné nadnárodné projekty 3,6 milióna eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podporuje spoluprácu medzi krajinami v dunajskom regióne a odpovedá tak na ich spoločné výzvy. V novom programovom období vyhlasujeme ďalšiu – špeciálnu výzvu z Interreg Programu dunajského regiónu v objeme 3,6 milióna eur.

„Seed Money Facility predstavuje špeciálnu výzvu v rámci Interreg Programu dunajského regiónu, ktorá prináša finančné prostriedky na prípravu projektov v dvanástich prioritných oblastiach dunajskej stratégie. Podporíme tak ochranu životného prostredia, prepojenie, posilnenie a rozvíjanie prosperity v dunajskom regióne ,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

Výzva je určená pre verejný a súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, neziskové či medzinárodné organizácie z celého dunajského regiónu. Záujemcovia môžu získať podporu na krátkodobé projekty, ktorých realizácia nepresahuje jeden rok. Táto výzva umožní financovanie prípravy projektov, ktoré môžu byť neskôr podporené napríklad z hlavných národných, cezhraničných alebo nadnárodných programov ako aj ďalších finančných nástrojov EÚ. Ide o predprojektovú prípravu, ktorá podporí počiatočnú fázu realizácie strategických projektov regionálneho významu. Návrhy predložené v rámci výzvy musia byť zosúladené aspoň s jednou prioritnou oblasťou dunajskej stratégie a musia sa jasne zaoberať akčným plánom a cieľmi dunajskej stratégie. Pre každú prioritnú oblasť je vyčlenených 300-tisíc eur.

Podporené môžu byť napríklad projekty na ochranu prírody, zlepšenie mobility, podporu udržateľnejších zdrojov energií, kultúry a cestovného ruchu, projekty podporujúce trh práce a zamestnanosť, ale aj projekty na podporu bezpečnosti a riešenie trestnej činnosti.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa môžu predkladať do 29. marca 2024. Podmienkou je vytvorenie projektového partnerstva z aspoň dvoch krajín Interreg Programu dunajského regiónu. Viac informácií o výzve nájdete TU.

MIRRI SR pripravilo informačný deň, ktorý detailne predstaví čo je dunajská stratégia, aké sú jej priority, prečo je stratégia dôležitá pre Seed Money Facility a mnoho ďalších dôležitých informácií. Uskutoční sa online formou 11. decembra 2023. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na webstránke programu.

V Seed Money Facility bolo v minulom programovom období realizovaných celkovo 19 projektov, slovenskí projektoví partneri boli zapojení v dvoch. Prvým z nich bol projekt DRIVEN BY DANUBE, ktorý na slovenskej strane koordinovalo Centrum vedecko-technických informácií. Ďalšími partnermi projektu bola maďarská Univerzita v Pécsi, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave a Národný ústav výskumu a vývoja mechatroniky a meracej techniky z Rumunska. Cieľom projektu bolo odstrániť vedomostnú medzeru spôsobenú nedostatkom odborníkov v oblasti výskumu a vývoja nových materiálov a opätovného využitia ťažko recyklovateľných materiálov v automobilovom priemysle aj mimo neho, pomocou duálneho vzdelávania a výskumných centier.

Druhým projektom so slovenskou účasťou bol EDUMARKT, na ktorom spolupracovala Žilinská univerzita v Žiline spolu s Univerzitou Craiova v Rumunsku. Projekt vytvoril konzorcium pozostávajúce z vysokých škôl, regulačných orgánov a zastrešujúcich organizácií, ktoré spoločne riešilo výzvy a potreby vyplývajúce zo systému terciárneho vzdelávania a trhu práce v oblasti logistiky.