Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Centrálny koordinačný orgán

Sekcia zabezpečuje prípravu, revíziu a realizáciu Partnerskej dohody SR na roky
2014 – 2020, ako hlavného strategického dokumentu SR pre implementáciu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v podmienkach SR na programové obdobie 2014 – 2020, a Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 na programové obdobie 2021 – 2027. Má za cieľ zabezpečiť koordináciu programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia EŠIF v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca.

V súvislosti s implementáciou Partnerskej dohody SR a programov SR pre EŠIF sekcia koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti Systému riadenia EŠIF, zabezpečuje tvorbu ITMS2014+, vrátane plnenia úloh súvisiacich s jeho prevádzkou a monitoruje a hodnotí výsledky implementácie EŠIF v SR.

Sekcia tiež zabezpečuje koordináciu prípravy hlavných legislatívnych, strategických a koncepčných dokumentov pre politiku súdržnosti, ako aj prípravu stanovísk a pozícií k týmto dokumentom na úrovni SR. Zároveň je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu v oblasti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS).