Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Sekcia investícií  v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie 2016-2020 a existujúcimi vládnymi stratégiami pre jednotlivé sektory národného hospodárstva vypracuje národný investičný rámec. Tento dokument kvantifikuje potrebu investícií do hospodárskej, ako aj sociálnej infraštruktúry v strednodobom horizonte  a stanoví merateľné ciele, ktoré by vláda mala prostredníctvom týchto investícií dosiahnuť. Súčasťou tohto dokumentu bude aj zoznam zamýšľaných investičných projektov. Sekcia sa bude aktívne zapájať do dialógu s medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako aj s domácimi a zahraničnými súkromnými investormi  s cieľom mobilizovať súkromný kapitál pre naplnenie rozvojových potrieb Slovenska a propagácie Slovenska ako atraktívnej investičnej destinácie. Spoločne s Inštitútom pre stratégie a analýzy Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom financií SR sa bude podieľať na posudzovaní veľkých investičných zámerov na základe princípu hodnoty za verejné peniaze. Sekcia  bude tiež navrhovať  opatrenia smerujúce k zlepšeniu investičného prostredia v SR.

 

Sekcia inovácií a strategického rozvoja

Sekcia inovácií a strategického rozvoja zodpovedá v tomto smere za riadenie aktivít vyplývajúcich z implementácie projektov financovaných z fondov EÚ, ako aj projektov a investícií podporovaných inými finančnými mechanizmami. Úzko spolupracuje s orgánmi EÚ a medzinárodnými inštitúciami v oblasti investícií, inovačných politík a ich implementácie. Okrem toho riadi aktivity súvisiace s vybranými investíciami Plánu obnovy a odolnosti a dohliada na ich plnenie. Spolu s ďalšími útvarmi ministerstva (napr. Inštitútom digitálnych a regionálnych politík, Sekciou programovania a podpory Programu Slovensko a pod.) sa podieľa na definovaní rozvojových potrieb Slovenska a propagácii Slovenska ako atraktívnej investičnej destinácie. Sekcia taktiež participuje na navrhovaní opatrení smerujúcich k zlepšeniu investičného prostredia v SR.“

 

Odbor smart agendy

Zaoberá sa činnosťami súvisiacimi s riadením a koordinovaním smart agendy na národnej úrovni, čo zahŕňa aj vyššie uvedenú implementáciu projektov financovaných z fondov EÚ, ako aj projektov podporovaných inými finančnými mechanizmami vo vecnej pôsobnosti odboru. Z pohľadu Programu Slovensko 2021 – 2027 môžeme za najzásadnejšiu úlohu považovať poskytovanie súčinnosti pri plnení aktivít vyplývajúcich z opatrenia 1.2.2. „Podpora budovania inteligentných miest a regiónov”. Odbor má taktiež v gescii riadenie, koordináciu a implementáciu Akčného plánu inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026 vrátane organizácie relevantných a súvisiacich pracovných skupín a platforiem. V rámci ich spoločných rokovaní pripravuje a aktualizuje ďalšie strategické plány a koncepčné dokumenty. S tým úzko súvisí aj súčinnosť odboru pri prierezovom zastrešení inovačnej agendy s dotknutými orgánmi štátnej správy a aktérmi súkromného sektora, akademického sektora a občianskej spoločnosti, resp. prípadné riadenie implementácie identifikovaných prierezových stratégií, akčných plánov a konceptov priamo súvisiacich s témou podpory a zavádzania inovácií. V oblasti zahraničnej spolupráce participuje na zastupovaní SR v medzinárodných skupinách a výboroch týkajúcich sa inovácií vrátane smart agendy, navrhuje a spolupracuje pri tvorbe nástrojov podpory inovačnej ekonomiky a ekonomickej diplomacie. Odbor takisto spolupracuje pri tvorbe mechanizmov podpory smart agendy a návrhov možností efektívneho využívania finančných zdrojov vrátane inovatívnych foriem verejného obstarávania na rôznych úrovniach.

 

Odbor podpory inovácií

Odbor podpory inovácií zabezpečuje najmä riadenie aktivít vyplývajúcich z implementácie investícií 5 a 7 financovaných z Plánu obnovy a odolnosti v gescii sekcie a z toho vyplývajúce poskytovanie súčinnosti sekcii implementácie projektov informatizácie pri projektoch z reforiem a investícií Plánu obnovy a odolnosti v rámci K-17 POO a jednotlivých opatrení Programu Slovensko 2021 – 2027. V rámci naplnenia míľnikov Investície 7 v spolupráci s externými subjektmi ide o organizovanie školení za účelom zvyšovania digitálnych zručností vybraných skupín, v prípade Investície 5 v spolupráci s tretími subjektmi organizovanie tematicky zameraných podujatí – hackathonov. Po hackathone odbor zabezpečuje odbornú podporu prijímateľom pri implementácii riešení z hackathonov a podporné aktivity súvisiace s komunikáciou výsledkov z hackathonov smerom na potenciálnych užívateľov týchto riešení. Odbor okrem toho zabezpečuje koordináciu, participáciu a spoluprácu s partnermi (aj v rámci novovytvorených platforiem vo vecne príslušnej agende odboru) v oblasti podpory inovácií v prostredí SR, ako aj medzinárodnú spoluprácu. Takisto odbor podpory inovácií spolupracuje na tvorbe analýz a návrhov možností efektívneho využívania finančných zdrojov na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti inovácií spadajúcich do pôsobnosti ministerstva.

 

Investícia 5

Cieľom Investície 5 je prostredníctvom hackathonov prinášať inštitúciám verejnej správy rýchle, inovatívne a primárne digitálne riešenia problémov v oblasti zefektívnenia procesov, zlepšovania kvality digitálnych služieb občanom atď., vrátane ich vývoja, testovania a zavedenia do užívania. Do roku 2026 plánuje MIRRI SR zorganizovať celkovo 17 hackathonov. Bližšie informácie o projekte nájdete TU.