Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Investície

Sekcia investícií  v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie 2016-2020 a existujúcimi vládnymi stratégiami pre jednotlivé sektory národného hospodárstva vypracuje národný investičný rámec. Tento dokument kvantifikuje potrebu investícií do hospodárskej, ako aj sociálnej infraštruktúry v strednodobom horizonte  a stanoví merateľné ciele, ktoré by vláda mala prostredníctvom týchto investícií dosiahnuť. Súčasťou tohto dokumentu bude aj zoznam zamýšľaných investičných projektov. Sekcia sa bude aktívne zapájať do dialógu s medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako aj s domácimi a zahraničnými súkromnými investormi  s cieľom mobilizovať súkromný kapitál pre naplnenie rozvojových potrieb Slovenska a propagácie Slovenska ako atraktívnej investičnej destinácie. Spoločne s Inštitútom pre stratégie a analýzy Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom financií SR sa bude podieľať na posudzovaní veľkých investičných zámerov na základe princípu hodnoty za verejné peniaze. Sekcia  bude tiež navrhovať  opatrenia smerujúce k zlepšeniu investičného prostredia v SR.

 

Sekcia inovácií a strategického rozvoja

Jednou z kľúčových úloh sekcie je spolupráca na aktivitách súvisiacich s výskumom, vývojom a inováciami, resp. prípravou a realizáciou opatrení vyplývajúcich zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 a opatrení z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií obsahovo zameraných na jej vecnú pôsobnosť. Prostredníctvom koordinačných procesov implementácie európskych iniciatív, programov a finančných mechanizmov spadajúcich do pôsobnosti sekcie prispieva k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Okrem toho je hlavným riadiacim orgánom aktivít vyplývajúcich z implementácie projektov financovaných z fondov EÚ, ako aj projektov a investícií podporovaných inými príslušnými finančnými mechanizmami. Vystupuje tiež v pozícii národného koordinátora smart agendy vrátane implementácie inteligentných a inovatívnych riešení v mestách a regiónoch a rozvoja ďalších súvisiacich subdomén. Vo vzťahu k politike súdržnosti EÚ sekcia realizuje strategické činnosti a vyjednávanie pozícií SR vo vzťahu k legislatívnym a iným dokumentom a zúčastňuje sa za SR na legislatívno-strategických diskusiách a rokovaniach EÚ v tejto oblasti. Nadnárodný aspekt strategického rozvoja inovácií zabezpečuje cez aktívnu účasť v medzinárodných pracovných skupinách a výboroch v oblastiach jej vecnej pôsobnosti, resp. organizáciou odborných konferencií, seminárov, workshopov a podujatí pre širšiu odbornú verejnosť z domáceho i zahraničného prostredia. Na záver môžeme spomenúť dôležitú koordinačnú úlohu sekcie v rámci pracovného programu a asistencie JASPERS, príp. ďalších programov medzinárodnej spolupráce a technickej podpory EÚ.

 

Odbor smart agendy

Zaoberá sa činnosťami súvisiacimi s riadením a koordinovaním smart agendy na národnej úrovni, čo zahŕňa aj vyššie uvedenú implementáciu projektov financovaných z fondov EÚ, ako aj projektov podporovaných inými finančnými mechanizmami vo vecnej pôsobnosti odboru. Z pohľadu Programu Slovensko 2021 – 2027 môžeme za najzásadnejšiu úlohu považovať poskytovanie súčinnosti pri plnení aktivít vyplývajúcich z opatrenia 1.2.2. „Podpora budovania inteligentných miest a regiónov”. Odbor má taktiež v gescii riadenie, koordináciu a implementáciu Akčného plánu inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026 vrátane organizácie relevantných a súvisiacich pracovných skupín a platforiem. V rámci ich spoločných rokovaní pripravuje a aktualizuje ďalšie strategické plány a koncepčné dokumenty. S tým úzko súvisí aj súčinnosť odboru pri prierezovom zastrešení inovačnej agendy s dotknutými orgánmi štátnej správy a aktérmi súkromného sektora, akademického sektora a občianskej spoločnosti, resp. prípadné riadenie implementácie identifikovaných prierezových stratégií, akčných plánov a konceptov priamo súvisiacich s témou podpory a zavádzania inovácií. V oblasti zahraničnej spolupráce participuje na zastupovaní SR v medzinárodných skupinách a výboroch týkajúcich sa inovácií vrátane smart agendy, navrhuje a spolupracuje pri tvorbe nástrojov podpory inovačnej ekonomiky a ekonomickej diplomacie. Odbor takisto spolupracuje pri tvorbe mechanizmov podpory smart agendy a návrhov možností efektívneho využívania finančných zdrojov vrátane inovatívnych foriem verejného obstarávania na rôznych úrovniach.

 

Odbor podpory inovácií

Odbor podpory inovácií zabezpečuje najmä riadenie aktivít vyplývajúcich z implementácie investícií 5 a 7 financovaných z Plánu obnovy a odolnosti v gescii sekcie a z toho vyplývajúce poskytovanie súčinnosti sekcii implementácie projektov informatizácie pri projektoch z reforiem a investícií Plánu obnovy a odolnosti v rámci K-17 POO a jednotlivých opatrení Programu Slovensko 2021 – 2027. V rámci naplnenia míľnikov Investície 7 v spolupráci s externými subjektmi ide o organizovanie školení za účelom zvyšovania digitálnych zručností vybraných skupín, v prípade Investície 5 v spolupráci s tretími subjektmi organizovanie tematicky zameraných podujatí – hackathonov. Po hackathone odbor zabezpečuje odbornú podporu prijímateľom pri implementácii riešení z hackathonov a podporné aktivity súvisiace s komunikáciou výsledkov z hackathonov smerom na potenciálnych užívateľov týchto riešení. Odbor okrem toho zabezpečuje koordináciu, participáciu a spoluprácu s partnermi (aj v rámci novovytvorených platforiem vo vecne príslušnej agende odboru) v oblasti podpory inovácií v prostredí SR, ako aj medzinárodnú spoluprácu. Takisto odbor podpory inovácií spolupracuje na tvorbe analýz a návrhov možností efektívneho využívania finančných zdrojov na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti inovácií spadajúcich do pôsobnosti ministerstva.

 

Investícia 5

Cieľom Investície 5 je prostredníctvom hackathonov prinášať inštitúciám verejnej správy rýchle, inovatívne a primárne digitálne riešenia problémov v oblasti zefektívnenia procesov, zlepšovania kvality digitálnych služieb občanom atď., vrátane ich vývoja, testovania a zavedenia do užívania. Do roku 2026 plánuje MIRRI SR zorganizovať celkovo 17 hackathonov. Bližšie informácie o projekte nájdete TU.