Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Oznamovanie protispoločenskej činnosti správnemu orgánu

Podľa organizačného poriadku MIRRI SR sú oddelenie správnych konaní a štandardov ITVS a oddelenie kontroly a správneho konania kybernetickej bezpečnosti príslušnými správnymi orgánmi (ďalej len „správny orgán“), ktoré vedú správne konania v prvom stupni vo veciach správnych deliktov ustanovených v § 29 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ITVS“).

Podľa § 29 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ITVS platí, že: „Orgán vedenia uloží pokutu

 1. od 500 eur do 35 000 eur správcovi, ktorý poruší povinnosť podľa § 6 ods. 1, § 12 ods. 1 písm. a), § 14 ods. 6, § 15 ods. 2 alebo § 16 ods. 3 písm. e) alebo povinnosti na úseku bezpečnosti informačných technológií verejnej správy podľa § 19 až 21, § 23 alebo 23a,
 2. od 250 eur do 35 000 eur
  1. správcovi, ktorý poruší povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. b), g), h), povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja podľa § 13, povinnosť aktualizovať koncepciu rozvoja podľa § 14 ods. 3 alebo povinnosť podľa § 15 ods. 11,
  2. prevádzkovateľovi informačného systému verejnej správy, ktorý poruší povinnosť podľa § 26 ods. 2, 6 alebo ods. 7, alebo ak elektronický odpis nie je, v momente jeho vydania, v súlade s aktuálnym stavom údajov v informačnom systéme verejnej správy,“.

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a pod. upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“).

Podľa § 2 písm. d) bodu 4 zákona o ochrane oznamovateľov sa závažnou protispoločenskou činnosťou rozumie správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Podľa § 2 písm. a) zákona o ochrane oznamovateľov sa oznamovateľom rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi. Podľa § 2 písm. a) zákona o ochrane oznamovateľov sa za oznamovateľa považuje aj osoba, ktorá

 • urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
 • urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
 • urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
 • zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodov uvedených v § 2 písm. a) bodoch 4a.-4d. zákona o ochrane oznamovateľov.

Oznámením sa podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane oznamovateľov rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Kvalifikovaným oznámením sa podľa § 2 písm. c) zákona o ochrane oznamovateľov rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Konaním v dobrej viere sa podľa § 2 písm. k) rozumie konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

Oddelenie správnych konaní a štandardov ITVS a oddelenie kontroly a správneho konania kybernetickej bezpečnosti ako správne orgány príslušné na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 4 zákona o ochrane oznamovateľov, uvádzajú podľa § 22 ods. 5 zákona o ochrane oznamovateľov nasledovné informácie:

Podávanie oznámení

Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmariť, sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia.

Oznámenie musí byť čitateľné, formálne aj obsahovo zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť oznamovateľ poukazuje.

Podaním oznámenia podľa zákona o ochrane oznamovateľov nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa § 340 a § 341 zákona č. 300/ 2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

Elektronická adresa, poštová adresa a telefónne číslo pre urobenie oznámenia

Oznámenie môže oznamovateľ podať písomne poštou na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, oddelenie správnych konaní a štandardov ITVS alebo oddelenie kontroly a správneho konania kybernetickej bezpečnosti, Pribinova 25, 811 09 Bratislava.

Písomné oznámenie oznamovateľ podáva v uzatvorenej obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ – OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“.

Oznámenie môže oznamovateľ podať elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu: ochranaoznamovatela@mirri.gov.sk .

Emailová adresa: ochranaoznamovatela@mirri.gov.sk neslúži na podávanie sťažností, petícií, oznámení podľa osobitných predpisov (napríklad podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).

Oznámenie môže oznamovateľ podať aj na telefónne číslo: 02/ 2092 8325 alebo ústne do zápisnice zamestnancovi orgánu príslušnému na prijatie oznámenia na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, oddelenie správnych konaní a štandardov ITVS alebo oddelenie kontroly a správneho konania kybernetickej bezpečnosti, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, v pracovných dňoch od 09:00 hod. – 14:00 hod..

Oznámenie možno podať aj prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia podľa § 2 písm. g) zákona o ochrane oznamovateľov (t.j. Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúru resp. príslušnú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru Európskej Únie).

Za účelom dôkladného preverenia podaného oznámenia, pokiaľ je to možné, uvedie oznamovateľ v podanom oznámení nasledovné informácie:

 1. detailný popis skutku so všetkými podstatnými skutočnosťami, ktoré sú mu známe (čo sa stalo, kde, kedy, aké konanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.),
 2. informáciu o tom, akým spôsobom oznamovateľ získal informácie, ktoré sú predmetom oznámenia,
 3. či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby,
 4. či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy,
 5. či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým komunikoval a ak áno, s kým,
 6. totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa; v prípade anonymného oznámenia oznamovateľ svoju totožnosť v podanom oznámení neuvádza.

Podávateľ oznámenia môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, a to zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte (status chráneného oznamovateľa). Podrobnosti o poskytovaní ochrany upravuje § 5 až 8 zákona o protispoločenskej činnosti. Žiadosť o poskytnutie ochrany obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

Postup prijímania a preverovania oznámenia a opatrenia, ktoré prijíma orgán príslušný na prijatie oznámenia v nadväznosti na oznámenie

Oddelenie správnych konaní a štandardov ITVS a oddelenie kontroly a správneho konania kybernetickej bezpečnosti ako orgány príslušné na prijatie oznámenia podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane oznamovateľov sú povinné prijať a preveriť každé oznámenie.

Podľa § 22 ods. 4 zákona o ochrane oznamovateľov sú zároveň povinné najneskôr do siedmich dní od prijatia oznámenia, oznamovateľovi potvrdiť prijatie oznámenia; to neplatí, ak oznamovateľ uvedie, že na potvrdení prijatia oznámenia netrvá. Prijatie oznámenia sa oznamovateľovi nepotvrdí, ak vznikne dôvodná obava, že potvrdenie prijatia oznámenia môže ohroziť ochranu totožnosti oznamovateľa.

Pri preverovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti správny orgán príslušný na prijatie oznámenia preverí skutočností, na ktoré oznamovateľ poukazuje vo svojom oznámení t.j. či informácie uvedené v oznámení napĺňajú zákonnú podstatu protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom podľa § 29 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ITVS. Ak nejde o oznámenie podľa zákona o ochrane oznamovateľov alebo sú iné dôvody na odmietnutie, o tejto skutočnosti je oznamovateľ riadne upovedomený.

Ak sa po preverení oznámenia zistí, že oznámenie v ktorom oznamovateľ poukazuje na závažnú protispoločenskú činnosť je podľa obsahu podnetom na začatie správneho konania podľa § 29 zákona o ITVS, oddelenie správnych konaní a štandardov ITVS resp. oddelenie kontroly a správneho konania kybernetickej bezpečnosti ďalej postupujú podľa všeobecného predpisu o správnom konaní č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo iným postihom oznamovateľa, informácie na koho sa obrátiť, ako postupovať v konkrétnej situácii, kontaktné údaje úradu na účel poskytnutia poradenstva podľa § 13 ods. 6 písm. g) zákona o ochrane oznamovateľov

Ak správny orgán zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 5 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov, urobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne oznamovateľovi poskytne ochranu podľa § 7 zákona o ochrane oznamovateľov a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a Úradu na ochranu oznamovateľov. Oznamovateľovi sa spolu s oznámením doručí aj poučenie o právach a povinnostiach, ktoré oznamovateľovi vyplývajú z postavenia chráneného oznamovateľa. Doručením tohto oznámenia zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.

Status chráneného oznamovateľa zabezpečuje, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi, ktorý je oznamovateľom nijakým spôsobom uškodiť. Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov. Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa. Podrobnosti a zánik ochrany oznamovateľa upravuje § 7 a 8 zákon a o ochrane oznamovateľov.

Oznamovateľ môže namiesto ochrany požiadať správny orgán o vydanie písomného potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie.

Ak správny orgán zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 5 ods. 1, neurobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne oznamovateľovi a Úradu na ochranu oznamovateľov písomne oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov neposkytnutia ochrany a s poučením o možnosti preskúmať neposkytnutie ochrany. Oznamovateľ, ktorému sa podľa § 7 zákona o ochrane oznamovateľov neposkytla ochrana, môže do 15 dní od doručenia oznámenia požiadať sám alebo prostredníctvom Úradu na ochranu oznamovateľov nadriadený správny orgán, aby preskúmal dôvody neposkytnutia ochrany. Nadriadený správny orgán do 15 dní od doručenia žiadosti rozhodne o poskytnutí ochrany podľa § 7 zákona o ochrane oznamovateľov a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu na ochranu oznamovateľov, alebo v tejto lehote oznámi oznamovateľovi alebo úradu na ochranu oznamovateľov, že oznamovateľ neurobil kvalifikované oznámenie.

Správny orgán je povinný pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby (t.j. voči ktorej oznámenie smeruje); na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Prvou vetou nie je dotknutá povinnosť poskytnúť informácie o totožnosti oznamovateľa a informácie o totožnosti dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte podľa osobitných predpisov.

Bližšie poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti poskytuje

Úrad na ochranu oznamovateľov

Sídlo: Námestie slobody 2919/29, 811 06 Bratislava

Aktuálna dočasná adresa: Jozefská 1, 811 06 Bratislava

Bezplatná infolinka: 0800 221 213

Poučenie o podmienkach, podľa ktorých sa na oznamovateľa vzťahuje § 1 ods. 4 a § 2 písm. a) štvrtý bod

Podľa § 1 ods. 4 zákona o ochrane oznamovateľov nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa alebo

 • blízku osobu oznamovateľa,
 • fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
 • fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
 • osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a
 • zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Za odvetné opatrenie sa podľa zákona o ochrane oznamovateľov považuje najmä výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú, odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia, zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času, zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku, neposkytnutie odbornej prípravy, disciplinárne opatrenie, nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie, poškodzovanie dobrej povesti, odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb, zrušenie licencie alebo povolenia.

Za oznamovateľa sa podľa § 2 písm. a) bod 4. zákona o ochrane oznamovateľov považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že

 1. urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 2. urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 3. je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
 4. je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

Podľa § 12 zákona o ochrane oznamovateľov môže oznamovateľ alebo osoba podľa § 1 ods. 4 zákona o ochrane oznamovateľov, ak sa domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu/nej urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov o tzv. následnú ochranu, ktorá spočíva v pozastavení účinnosti už vykonaného pracovnoprávneho úkonu zamestnávateľa voči oznamovateľovi. Podrobnosti upravuje § 12 zákona o ochrane oznamovateľov.

Žiadosť o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu na rozdiel od udelenia tzv. statusu chráneného oznamovateľa spočíva, okrem iného, aj v tom, že žiadosť o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu nie je viazaná len na oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona o ochrane oznamovateľov. Môže ísť napríklad aj o oznámenie doručené zodpovednej osobe zamestnávateľa v rámci vnútorného systému prijímania a preverovania oznámení (podľa § 10 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov).

Podmienky poskytnutia ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom podľa zákona o ochrane oznamovateľov podrobnejšie upravuje § 5 a § 6 zákona o ochrane oznamovateľov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa osobitného predpisu

Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia MIRRI SR ako správny orgán príslušný na prijatie oznámenia postupuje podľa osobitných predpisov t.j. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016), zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a to v rozsahu potrebnom na plnenie úloh vyplývajúcich z podaných oznámení.

Informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení

Smernica Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 5/2024 z 26. júna 2024 o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti a ochrane oznamovateľov (ďalej len „smernica“), v súvislosti s povinnosťami MIRRI SR ako zamestnávateľa, upravuje postup organizačných útvarov ministerstva pri podávaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, o evidovaní oznámení, o oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia doručeného ministerstvu a o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

Táto smernica sa nevzťahuje na oznamovanie protispoločenskej činnosti správnemu orgánu.