Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Za aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) je podľa platného organizačného poriadku zodpovedný vecný gestor – Odbor komunikácie, Tlačové oddelenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

V prípade pochybností, či podanie je žiadosťou o sprístupnenie informácií, vecný gestor postupuje podľa § 22 ods. 1 zákona o slobode informácií a podanie podľa § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov posudzuje podľa jeho obsahu.

V prípade, ak žiadateľ žiada o usmernenie, stanovisko, výklad všeobecne záväzného právneho predpisu, právne poradenstvo alebo predkladá návrh, upozornenie, námet, pripomienku, sťažnosť, petíciu alebo iné všeobecné podanienejde o žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka a
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Žiadosť o sprístupnenie informácií je možné podať:

 1. poštou na adresu:
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

  odbor komunikácie
  Pribinova 25
  811 09 Bratislava
 2. e-mailom na adresu: info@mirri.gov.sk
 3. telefonicky: na číslo: +421 2 20 92 8436
 4. osobne: v podateľni ministerstva – prízemie (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)
 5. prostredníctvom elektronickej podateľne: http://podatelna.gov.sk

Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní

Sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je možné podať:

 1. poštou na adresu:
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie
  Pribinova 25
  811 09 Bratislava
 2. osobne v listinnej podobe: do podateľne ministerstva na prízemí (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)
 3. osobne, ak sťažovateľ nemá sťažnosť vyhotovenú v listinnej podobe: oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil priamo v kancelárii oddelenia vnútornej kontroly a prevencie korupcie. V prípade neprítomnosti zamestnancov oddelenia vnútornej kontroly a prevencie korupcie na pracovisku, formulár na vyplnenie sťažnosti bude sťažovateľovi k dispozícií v podateľni ministerstva. Ak sťažovateľovi bráni, zdravotný stav aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil sám, vyhotoví ju za neho zamestnanec oddelenia vnútornej kontroly a prevencie korupcie.
 4. e-mailom na adresu: podnet_staznost@mirri.gov.sk (sťažnosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo do piatich pracovných dní od jej podania potvrdená vlastnoručným podpisom, autorizáciou kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo odoslaním prostredníctvom elektronickej podateľne: http://podatelna.gov.sk)
 5. prostredníctvom elektronickej podateľnehttp://podatelna.gov.sk

Na podanie sťažnosti je možné využiť formulár (PDF, 362 kB) .

Petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov je možné podať:

 1. poštou na adresu:
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

  oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie
  Pribinova 25
  811 09 Bratislava
 2. osobne: do podateľne ministerstva na prízemí (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)
 3. prostredníctvom elektronickej podateľne: http://podatelna.gov.sk

Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania možno podať:

 1. poštou na adresu:
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Pribinova 25
  811 09 Bratislava
 2. osobne do podateľne ministerstva na prízemí (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)
 3. prostredníctvom elektronickej podateľne: http://podatelna.gov.sk