Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Integrovaný regionálny operačný program

  Informácie o IROP Programovom období 2014 – 2020

  Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

  Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

  Prioritné osi IROP

  PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
  PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
  PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
  PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou
  PO6: Technická pomoc
  PO7: REACT-EÚ
  PO8: Technická pomoc REACT-EÚ
  PO9: FAST CARE
  PO10: SAFE

  Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

  Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.