Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Eurofondy / Operačné programy EŠIF

  EŠIF predstavujú hlavný nástroj investičnej politiky EÚ – celkovo sa z rozpočtu EÚ vyčlenilo 454 miliárd EUR, ktoré sa majú investovať do viac ako 500 programov. Spolu s národným spolufinancovaním vo výške 183 miliárd EUR predstavuje celková investícia najmenej 637 miliárd EUR. S týmto rozpočtom EŠIF nadobúdajú čoraz väčší význam pri spolufinancovaní verejných investícií, pričom kompenzujú pokles národných a regionálnych investícií spôsobený krízou. Tieto fondy by v období rokov 2014 až 2016 mali predstavovať v priemere asi 14 % celkových verejných investícií a v niektorých členských štátoch by mali dosiahnuť dokonca až 70 %.

  Viac ako 120 miliárd EUR z EŠIF sa bude strategicky investovať do výskumu a inovácií, na podporu malých podnikov a digitálnych technológií, čím sa podporí dosahovanie cieľov EÚ v oblasti inteligentného rastu. Tieto fondy budú mať zásadný význam aj pre udržateľný rast EÚ. Programy, na ktoré sa vyčlenilo 193 miliárd EUR, čo predstavuje najvyšší rozpočet EÚ, aký sa kedy vyčlenil na investície v oblasti energetiky, životného prostredia, klímy a udržateľnej dopravy, významne prispejú k nasmerovaniu Európy na cestu k nízkouhlíkovému hospodárstvu.

  Okrem investícií do kľúčových infraštruktúr napríklad v oblasti širokopásmového pripojenia, dopravy alebo zásobovania vodou a okrem investícií do vzdelávania a odbornej prípravy, sociálneho začlenenia a odbornej prispôsobivosti pracovnej sily v Európe, prostredníctvom EŠIF sa budú priamo podporovať dva milióny podnikov v celej Európe s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a pomôcť im rozvíjať inovatívne produkty a vytvárať nové pracovné miesta.

  Ako základná súčasť investičného plánu pre Európu a doplnok Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) EŠIF navyše prispeje k mobilizácii investícií, podpore štrukturálnych reforiem a financovania súkromného sektora, riešeniu prípadov zlyhania trhu a zlepšovaniu investičného prostredia.

  V priebehu nasledujúcich ôsmich rokov by malo 456 národných a regionálnych programov a 79 programov medziregionálnej spolupráce v rámci EŠIF umožniť rozhodujúce množstvo investícií v kľúčových oblastiach rastu, čo bude mať pozitívny vplyv na hospodárstvo EÚ.