Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Operačný program Technická pomoc

  Operačný program Technická pomoc na obdobie 2014-2020

  Operačný program Technická pomoc (ďalej aj ,,OP TP“) je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020  pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj ,,EŠIF“)[i] a ochrany finančných záujmov EÚ.

  Implementáciu OP TP zabezpečoval do 30. septembra 2020 Úrad vlády SR, ktorý bol Uznesením vlády SR č. 233/2014 zo 14. mája 2014 schválený ako Riadiaci orgán pre OP TP.

  Na základe zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo k úprave niektorých kompetencií ústredných orgánov štátnej správy. V nadväznosti na uvedenú úpravu kompetencií ústredných orgánov štátnej správy a na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 355 zo 4. júna 2020 bola 30. septembra 2020 uzavretá Dohoda o prechode práv a povinností medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2020.

  V zmysle vyššie uvedených skutočností zabezpečuje od 1. októbra 2020 implementáciu OP TP Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré je Riadiacim orgánom pre OP TP.

  Globálnym cieľom OP TP je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu fondov EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite EŠIF a ochrane finančných záujmov EÚ, čím OP TP prispeje k plneniu cieľov „Európa 2020 – Stratégia na  posilnenie kvality a efektívnosti verejnej služby, najmä zlepšením riadenia ľudských zdrojov a posilnením analytických kapacít“, ako aj Národného programu reforiem Slovenskej republiky.

  Aktivity OP TP sa budú realizovať v rámci dvoch prioritných osí a špecifických cieľov:

  Prioritná os 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF
  Špecifický cieľ 1:  Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  Špecifický cieľ 2:  Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu
  Špecifický cieľ 3:  Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

  Prioritná os 2: Systémová a technická podpora
  Špecifický cieľ 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF

  Celkové finančné prostriedky vyčlenené na OP TP pre obdobie 2014-2020 vo výške 187 143 427 EUR tvoria finančné prostriedky EFRR vo výške 159 071 912 EUR a  štátneho rozpočtu vo výške 28 071 515 EUR.

  OP TP bol schválený v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, ktorý zahŕňa územie menej rozvinutých regiónov. Vzhľadom na horizontálny a celoplošný charakter pokrýva OP TP aktivity na celom území SR. Z tohto dôvodu bol stanovený percentuálny podiel, ktorým sa OP TP podieľa na financovaní oprávnených aktivít v menej rozvinutých regiónoch a podiel pre rozvinutejšie regióny, ktorý je pokrytý samostatným zdrojom zo štátneho rozpočtu (zdroj pro rata) vo výške 3,45%.

  OP TP bol schválený Európskou komisiou dňa 15.12.2014. Aktualizovaná verzia 2.0 bola schválená na národnej úrovni Monitorovacím výborom OP TP dňa 10.12.2015. Verzia 3.1 bola schválená Európskou komisiou dňa 13.10.2016. Verzia 4.0 bola schválená na národnej úrovni dňa 5.12.2019 a následne Európskou komisiou dňa 4.3.2020. Verzia 5.0 bola schválená na národnej úrovni Monitorovacím výborom OP TP dňa 17.9.2020. V súčasnosti je platná verzia 6.0 (zverejnená v časti Dokumenty), ktorá bola schválená na nárovnej úrovni Monitorovacím výborom OP TP dňa 31.05.2021 a následne Európskou komisiou dňa 27.07.2021.

  [i] V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 do skupiny EŠIF patria: ESF, EFRR, KF, ENRF a EPFRV. Stratégia OP TP je zameraná na plnenie úloh pre oblasť politiky súdržnosti, ktorá nezahŕňa ENRF a EPFRV. % oprávnenosti horizontálnych aktivít spoločných pre EŠIF, vrátane ENFR, EPFRV bude pomerne vyrátané. Spôsob výpočtu bude definovaný v riadiacej dokumentácii OP TP.