Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Mzdy zamestnancov SO OPII v roku 2023

  Názov projektu: Mzdy zamestnancov SO OPII v roku 2023

  Cieľom projektu je: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, a to prostredníctvom zabezpečenia financovania jeho osobných výdavkov.

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 2 400 000,00 €

  Projekt vecne aj časovo naväzuje na projekt s názvom „Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2020 – 2022“ a pokrýva výdavkové obdobie roku 2023, t.j. obdobie do konca aktuálneho programového obdobia. Je v súlade s potrebami Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len SO OPII). Projekt je zameraný na vytvorenie dostatočnej personálnej základne, jej stabilizáciu a optimálne fungovanie SO OPII, a to refundáciou mzdových výdavkov zamestnancov SO OPII na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

  Po skončení realizácie aktivít projektu budú na SO OPII stabilizované, odborne zdatné a kompetentné administratívne kapacity. Dosiahne sa to refundáciou mzdových výdavkov za všetkých zamestnancov, ktorých činnosti budú za dobu trvania projektu súvisieť s OPII.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

  Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk