Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Lepšie prepojiť odborné vzdelávanie s praxou – z eurofondov na to ide 6,3 milióna eur

Na úspešnej budúcnosti mladých ľudí nám záleží! Stredné odborné školy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BSK) čakajú vďaka podpore z eurofondov veľké zmeny. Kraj získa podporu v rámci európskej iniciatívy pre dobiehajúce regióny, ktorej cieľom je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie a lepšie využívať eurofondy. Kľúčová je v tomto procese tiež reforma odborného vzdelávania.

„Aby si mladí ľudia mohli nájsť dobrú prácu, musia mať vzdelanie a zručnosti, o ktoré je na trhu práce záujem. Preto prichádzame s iniciatívou na reformu stredoškolského odborného vzdelávania v banskobystrickom kraji tak, aby bolo viac prepojené s praxou. Z eurofondového protikrízového balíka REACT-EU sme na to vyčlenili takmer 6,3 milióna eur,“ vyhlásila ministerka investícií Veronika Remišová.

Zámerom vyzvania pre národný projekt je zmeniť stredoškolské odborné vzdelávanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji tak, aby bolo atraktívne pre študentov a zároveň odrážalo potreby praxe. Vyzvanie odsúhlasila ministerka Remišová, ktorej rezort pripravil návrh na prerozdelenie balíka REACT-EU a koordinuje eurofondy a vyhlási ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Banskobystrický samosprávny kraj získa investície potrebné na reformu stredných odborných škôl vďaka iniciatíve Európskej komisie na podporu regiónov s nižšou ekonomickou výkonnosťou – Catching-up Regions. BSK eurofondy investuje do konca roka 2023 v súlade s národným projektom „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“.

„Kľúčová pri tejto reforme bude úzka spolupráca stredných odborných škôl a pedagógov so zamestnávateľmi. Nejde len o široké možnosti zaškolenia študentov prostredníctvom odbornej praxe, zamestnávatelia môžu priamo vstupovať svojimi návrhmi do obsahu vzdelávania na odborných školách,“ upozornila vicepremiérka Remišová.

Národný projekt má 7 kľúčových cieľov:

 1. prepojiť vzdelávací systém s potrebami trhu práce
 2. zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
 3. zvýšiť zapojenie zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania
 4. podporiť vznik partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelania a zamestnávateľmi
 5. podporiť nové cielené formy vzdelávania zamerané na moderné vyučovacie metód
 6. zlepšiť dostupnosť odborného vzdelávania a prípravy pre všetky skupiny žiakov vrátane žiakov z málo podnetného prostredia a znevýhodnených skupín
 7. identifikovať, modifikovať existujúce zdroje /vzdelávaciu infraštruktúru tak, aby sa dala efektívne využívať

Potrebu reformy stredoškolského odborného štúdia v kraji potvrdil aj prieskum medzi firmami, ktorý v roku 2019 uskutočnili experti Svetovej banky. Hlavné zistenia prieskumu:

 • – veľké rozdiely medzi očakávaniami zamestnávateľov a kvalitou zručností absolventov stredných odborných škôl
 • – slabá komunikácia a spolupráca medzi firmami a strednými odbornými školami
 • – pri výberovom procese nových zamestnancov firmy využívajú hlavne neformálne kontakty a reklamu cez internet, čo naznačuje menšiu dôveru vo využívanie tradičných prístupov
 • – iba malé percento firiem v súčasnosti využíva študentov duálneho vzdelávania a poskytuje im skúsenosti s odbornou prípravou v ich regióne 

Systém potrebných opatrení sa najskôr zavedie na pilotnej vzorke ôsmich odborných škôl v banskobystrickom kraji:

 1. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
 2. Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
 3. Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
 4. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica
 5. Spojená škola, Štúrova 848, Detva
 6. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
 7. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 1916/61, Rimavská Sobota
 8. Stredná odborná škola –Szakközépiskola, Šafárikova 56, Tornaľa

Podľa analýzy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa až 63 % absolventov stredných škôl uplatňuje mimo odboru, ktorý vyštudovali. Každý štvrtý stredoškolák mal pri voľbe odboru vzdelania málo informácií o uplatnení jeho absolventov a 36 % stredoškolákov by si v prípade možnosti opätovnej voľby už svoj študijný odbor nevybralo. V Banskobystrickom kraji je situácia porovnateľná. Len 34 % absolventov stredných škôl v kraji za rok 2018 pracovalo vo vyštudovanom odbore.

Z údajov Centra vedecko-technických informácií SR vyplýva, že v BBSK hrozila nezamestnanosť v priemere 13,4% absolventom SOŠ bez maturity (3. najvyššia hodnota v porovnaní s ostatnými krajmi). V prípade absolventov SOŠ s maturitou dosiahlo riziko nezamestnanosti 8,8 %, čo je 2. najvyššia hodnota. 

„Ak chce byť Slovensko úspešnou krajinou, ak chceme, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali možnosť nájsť si zaujímavú a dobre platenú prácu, musíme v prvom rade zmeniť klasický pohľad na odborné vzdelávanie. Som presvedčená, že reformy, ktoré sa osvedčia vďaka podpore z eurofondov v banskobystrickom kraji, budú príkladom aj pre ostatné regióny,“ dodala ministerka Remišová.

Foto TASR