Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027 – Zverejnenie správy o hodnotení

INFORMÁCIA O ZVEREJNENÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach www.mirri.gov.sk, www.sk-at.eu/sk a www.enviroportal.sk je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ (ďalej len „správa o hodnotení“), ako aj návrh strategického dokumentu  „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ (ďalej len „návrh strategického dokumentu“).

Dokumenty sú k dispozícii k nahliadnutiu na uvedenej adrese: MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor riadenia a implementácie PCS, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava.

Stanoviská verejnosti k návrhu strategického dokumentu a k správe o hodnotení podľa § 11 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je možné predkladať najneskôr do 21 dní od jej zverejnenia prostredníctvom online formulára dostupného na webovom sídle programu https://www.sk-at.eu/sk/.

Vzhľadom na nestabilnú situáciu súvisiacu so šírením prenosného ochorenia COVID-19, MIRRI SR odporúča dohodnúť si termín nahliadnutia vopred e-mailom na kozultacie.sea@mirri.gov.sk.

Dokumenty a prílohy:

Návrh strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 -2027″ (PDF, 1 640 kB)

Správa SEA (ZIP, 3 887 kB)