Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štvrtá výzva z Programu Slovensko: 50 miliónov eur zlepší prístup k vzdelávaniu na základných školách

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo ďalšiu výzvu z nových eurofondov. V poradí štvrtá výzva z Programu Slovensko s alokáciou 50 miliónov eur je určená na podporu základných škôl, ale aj na budovanie alebo rekonštrukciu školských športovísk.

„Podpora kvalitného školstva a vzdelávania musí byť prioritou každej vlády. Aj preto prvé výzvy z nových eurofondov smerujú práve do tejto oblasti. Pred mesiacom sme vyhlásili výzvu za 46 miliónov eur na podporu odborného vzdelávania na stredných školách, dnes smeruje 50 miliónov eur na pomoc základným školám. Vďaka novým eurofondom budú mať žiaci v školách bezbariérový prístup, modernejšie učebne, kvalitnejšie vybavenie v triedach. Okrem toho aj lepšie podmienky pre šport, pretože nová výzva je určená aj na budovanie a rekonštrukciu školských športovísk. Chýbajúce alebo nevyhovujúce športoviská trápia dodnes množstvo základných škôl, verím, že najnovšia eurofondová výzva im pomôže tento problém vyriešiť,“ povedal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

O príspevok z novej výzvy sa základné školy môžu uchádzať s projektmi na podporu rekonštrukcie a modernizácie školských budov, zabezpečenie materiálneho vybavenia a bezbariérového prístupu, alebo s projektmi na budovanie či modernizáciu učební. Okrem toho je výzva určená aj na výstavbu a rekonštrukciu školských športovísk. O podporu v rámci výzvy sa nemožno uchádzať s projektmi na rozširovanie kapacít či zvýšenie energetickej efektívnosti budov, ak to má byť samostatnú aktivita. Výzva je určená pre základné školy vo všetkých krajoch okrem Bratislavského kraja.

Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, regionálne úrady školskej správy, obce, mestá a mestské časti, samosprávne kraje, mimovládne a neziskové organizácie, ale aj fyzické či právnické osoby zo súkromného sektora. Viac informácií o výzve nájdete na webstránke ITMS2014.sk.

V dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 sme z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi MIRRI SR, podporili lepšie študijné podmienky pre žiakov takmer 590 základných škôl po celom Slovensku.

Jedným z príkladov úspešných eurofondových projektov je Základná škola v Kráľovej pri Senci, ktorá z výzvy na podporu základných škôl v Bratislavskom kraji získala nenávratný finančný príspevok 2 176 000 eur. Vďaka tomu vzniklo v škole sedem nových kmeňových tried a jedna odborná učebňa, kapacita školy sa navýšila o 120 žiakov a počet žiakov v jednotlivých triedach sa znížil. Zároveň sa rozšírila kapacita školskej jedálne, vybudovala sa nová telocvičňa, vznikli zborovňa, kabinet, sociálne a technické priestory.

„Prístavbu školy a telocvične obec Kráľová pri Senci nevyhnutne potrebovala najmä z dôvodu zvýšenia kapacít na základné vzdelávanie. S tým súvisela aj nutnosť navýšenia stravovacích kapacít a rozšírenia priestorových možností na vyučovanie telocviku. Vybudovali sme aj viaceré odborné učebne a aj vďaka tomu môžeme poskytovať žiakom moderné vzdelanie. Obrovským benefitom, nielen pre žiakov školy, je využitie všetkých priestorov na rozmanité voľnočasové aktivity,“ zhodnotil starosta obce Kráľová pri Senci Dušan Šebok.

„Som nesmierne rada, že dobrú prax a skúsenosť zo starého programového obdobia, kde ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja podporilo 26 základných škôl z programu IROP na území Bratislavského samosprávneho kraja, prenášame teraz na celé Slovensko. Podporou komplexnej investície do škôl – ich odborných učební, telocviční, vonkajších ihrísk, kuchýň, jedální, ale aj energetických opatrení či debarierizácie zabezpečíme infraštruktúru vzdelávania hodnú 21. storočia,“ dodala štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová.