Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Verejné pripomienkovanie národného projektu „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“.

Riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) v štátnej správe si vyžaduje neustále vzdelávanie, sledovanie trendov a reagovanie na nové hrozby a riziká. Z externého pohľadu sa zvyšuje frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále zvyšuje závislosť na informačných aktívach a IT systémoch. Zvyšujú sa hrozby, zraniteľnosti a následne aj dopady bezpečnostných incidentov. Štát na túto situáciu zareagoval zvýšením investícií do tejto oblasti, či už cez investície zo štátneho rozpočtu, dopytové výzvy alebo plánovanú alokáciu v Pláne obnovy a odolnosti. V legislatívnej oblasti bol prijatý zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, ktoré nastavujú požiadavky a štandardy z pohľadu bezpečnostných opatrení.

Tento projekt pripravuje predpoklady pre: vznik školiaceho a výcvikového strediska v oblasti bezpečnosti prevádzky a správy IT v sektore VS, zabezpečenie nepretržitého zvyšovania bezpečnostného povedomia zamestnancov VS, zabezpečenie a realizáciu kontinuálnych školení a špecializovaných výcvikov v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre správcov IKT a bezpečnostných špecialistov.

Výsledkom projektu bude vybudovanie školiaceho a výcvikového strediska pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS, vybavené potrebným IKT a spĺňajúce moderné štandardy pre špecializovaný výcvik v oblasti IB a KyB. Školiace a výcvikové stredisko zabezpečí realizáciu školení a špecializovaných výcvikov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rámci nasledovných úrovní:

L1 – vzdelávanie pre zamestnancov VS, pravidelné preškolenie a evidencia realizovaných školení. Súčasťou projektu bude eLearningový portál s pravidelne aktualizovaným obsahom školení, kde bude možné importovať zoznam zamestnancov a posielať notifikácie o pridelenom školení.

L2 – vzdelávanie pre IT a bezpečnostných pracovníkov vo VS. Zabezpečenie špecializovaných školení podľa požiadaviek, potrieb a používanej IT technológie a systémov v rámci jednotlivých inštitúcií VS. Predpokladá sa využitie výukových platforiem a školení, ktoré využíva súkromný sektor na vzdelávanie odborníkov na Slovenku aj v zahraničí. Školenia budú zamerané predovšetkým na bezpečnú správu a prevádzku IKT používanej vo VS.

L3 – špecializovaný výcvik a školenia pre IT a bezpečnostných špecialistov v rámci VS z pohľadu reakcií na bezpečnostné incidenty a kybernetické útoky a ich efektívne riešenie v zmysle definovanej stratégie, resp. scenárov riešenia jednotlivých typov bezpečnostných incidentov. Výcvik bude realizovaný na neutajovaných a „štandardných“ IT prostrediach konfigurovaných podľa požiadaviek jednotlivých inštitúcii VS.

Verejná prezentácia, vrátane prerokovania projektu sa uskutoční dňa 16.11.2021 o 14:00 hod. Stretnutie bude prebiehať online formou. Záujem o účasť na verejnom prerokovaní nahláste na nižšie uvedenú emailovú adresu do 15.11.2021 do 11:00 hod. Následne Vám bude zaslaná pozvánka na verejnú prezentáciu.

Váš záujem o účasť na verejnom prerokovaní projektu a Vaše pripomienky k projektu „Výcvikové a školiace stredisko  pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“ zasielajte na e-mailovú adresu: cyber_projekty@mirri.gov.sk.

Dokumenty – projektový zámer, prístup k projektu, CBA a formulár na pripomienkovanie sú k dispozícii v Meta IS na nižšie uvedenom linku.

Pripomienky prosíme zasielajte v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru do 15.11.2021, 11:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie nájdete: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/b71faaa8-f0cf-40ee-8544-f36b45719464/cimaster?tab=documentsForm