Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Uverejnenie štúdie uskutočniteľnosti „Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako orgán zodpovedný za tvorbu informačného monitorovacieho systému a úlohy súvisiace s jeho prevádzkou pre implementáciu programov, z ktorých je poskytovaný príspevok a príspevok na finančný nástroj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fond,  Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu, Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť,  Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku a Fondu na spravodlivú transformáciu, okrem informačného monitorovacieho systému programu Interact, sprístupňuje štúdiu uskutočniteľnosti projektu “Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027”, ktorá je aktuálne predmetom posudzovania dodržania princípov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti využívania verejných prostriedkov pri tvorbe, modernizácii, úprave a rozvoji informačných technológií verejnej správy a ekonomickej výhodnosti a súladu s programovým riadením.

Projekt Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027 bude hlavným podporným nástrojom pre implementáciu programov spolufinancovaných z fondov EÚ v zmysle zákona č. 121/2022 o príspevkoch z fondov EÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informačný monitorovací systém bude zahŕňať štandardizované procesy programového a projektového riadenia, bude obsahovať údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, kontrolu, audit a monitorovanie poskytovania príspevku a príspevku na finančný nástroj z fondov EÚ a na zabezpečenie informácií podľa nariadenia EP a Rady č. 1060/2021. Informačný monitorovací systém bude slúži na evidenciu informácií a osobných údajov fyzických osôb získavaných pri poskytovaní príspevku z fondov EÚ. Prostredníctvom informačného monitorovacieho systému bude prebiehať komunikácia medzi orgánmi zapojenými do implementácie fondov EÚ a žiadateľom a prijímateľom pri poskytovaní príspevku a prijímateľom príspevku na finančný nástroj.

Realizáciou uvedeného projektu bude zabezpečené dodržanie legislatívnych podmienok, vzťahujúcich sa na informačné systémy, a vytvorenie implementačných podmienok, pre čerpanie prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fond,  Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu, Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť,  Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku a Fondu na spravodlivú transformáciu v podmienkach SR.

Štúdia uskutočniteľnosti je k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Dokumenty na stiahnutie