Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: O financiách určených na podporu najmenej rozvinutých okresov budú rozhodovať samotné okresy

Pravidlá pre Riadiace výbory sú schválené

Koniec rodinkárstvu pri hospodárení s verejnými financiami. Vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (NRO). V praxi to znamená, že jednotlivé okresy už môžu začať predkladať svoje Plány rozvoja. Po ich schválení budú môcť NRO čerpať pridelené finančné prostriedky podľa nového transparentného systému.

„Na ministerstvo som prišla s víziou presadzovania transparentnosti, boja proti korupcii a rodinkárstvu. Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú sa nám podarilo vlani presadiť, prináša do systému poskytovania finančných príspevkov férovosť, otvorenosť, adresnosť a menej byrokracie. V Riadiacich výboroch budú mať okrem ministerstva regionálneho rozvoja svojich zástupcov aj kraje, okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a ďalší sociálno-ekonomickí partneri. Okresy teraz budú môcť predkladať svoje Plány rozvoja, ktoré zohľadňujú ich potreby a zároveň sú postavené na ukazovateľoch podložených dátami a ich napĺňanie sa bude pravidelne vyhodnocovať,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

„V minulosti boli peniaze zo štátnej podpory rozdeľované veľmi neefektívne, po straníckych linkách, podporovali sa projekty, ktoré nereagovali na reálne potreby regiónu. Počty ľudí bez práce sa v najmenej rozvinutých okresoch znižovali oveľa pomalšie, než bol celoslovenský priemer,“ doplnil štátny tajomník ministerstva Dušan Velič.

Pri tvorbe štatútov pre Riadiace výbory Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) intenzívne spolupracovalo s prednostami okresných úradov. Riadiace výbory budú tvoriť:
• jeden zástupca MIRRI SR
• jeden zástupca kraja
• dvaja zástupcovia okresného úradu
• jeden zástupca miest a obcí patriacich do NRO
• dvaja zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov

Okrem vypracovania, pripomienkovania a posudzovania Plánov rozvoja budú Riadiace výbory plniť aj ďalšie úlohy, napríklad podieľať sa na príprave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku a na jej vyhodnocovaní, vyjadrovať sa k žiadostiam, monitorovať a hodnotiť plnenie výziev a Plánu rozvoja, spolupracovať s ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálno-ekonomickými partnermi, či koordinovať podporu najmenej rozvinutých okresov a zabezpečovať spoluprácu partnerov.

Novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú predložila do parlamentu vicepremiérka Remišová, nadobudla účinnosť 1. novembra 2021.

„Podpora regiónov a odstraňovanie regionálnych rozdielov bude naďalej patriť k našim hlavným prioritám. Za uplynulé dva roky sme pre najmenej rozvinuté okresy vyčlenili 39,3 milióna eur, čo je viac, ako do nich smerovalo predtým. V závere minulého roka sa nám podarilo navýšiť pôvodnú alokáciu výzvy pre obce NRO na rekonštrukciu miestnych ciest a chodníkov z necelých 5 miliónov o ďalších 12 miliónov eur,“ dodala ministerka Remišová.

Zoznam najmenej rozvinutých okresov vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa platnej legislatívy ich je aktuálne 20: Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov a Stará Ľubovňa.

V prípade záujmu o členstvo v Riadiacom výbore je možné prihlásiť sa na príslušný okresný úrad.

Štatúty pre RV sú zverejnené:
https://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/aktualne-schvalene-statuty-a-rokovacie-poriadky-riadiacich-vyborov-nro/index.html