Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Verejné pripomienkovanie štúdie superpočítača

Bratislava, 7.12.2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejňuje štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na investičný projekt z Plánu obnovy a odolnosti Vybudovanie udržateľného HPC ekosystému a vyzýva verejnosť na jej odborné pripomienkovanie. Štúdia aj so sprievodnými dokumentmi sú zverejnené nižšie na konci tohto textu.

Téma bude podrobnejšie predstavená na online verejnej prezentácii 9. 12.2022 o 10:00 hod., kde predstavíme kľúčové zistenia štúdie aj ďalšie zámery MIRRI SR v oblasti HPC, ktoré sú uvedené v Akčnom pláne digitálnej transformácie SR na roky 2023 – 2026. Pripojenie na prezentáciu bude možné prostredníctvom platformy Webex na tomto linku, číslo udalosti 2365 915 8062, prístupový kód 4mtS8Mdrup3).

Následne 11.1.2023 o 10:00 hod. MIRRI SR organizuje verejné podujatie v priestoroch Centra spoločných činností SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava, s online prenosom), kde rámcovo vyhodnotíme pripomienkovací proces a dáme expertom priestor na diskusiu. Na toto podujatie budú pozvaní aj experti, ktorí sa venujú využitiu a rozvoju vysokovýkonných výpočtov na Slovensku a v EÚ. V prípade vašej osobnej účasti sa registrujte emailom na adresu hpc@mirri.gov.sk, prípadne sa budete môcť pripojiť online na tomto odkaze cez aplikáciu MS Teams (ID schôdze: 391 866 837 313, prístupový kód: FNERXo).

V programe je plánovaná predbežne jedna hodina na diskusiu o vznesených pripomienkach, no v prípade pokračujúceho záujmu budeme k dispozícii aj dlhšie, do prerokovania všetkých podnetov od účastníkov diskusie.

MIRRI SR sa podujalo v roku 2020 zaradiť do slovenského Plánu obnovy a odolnosti investíciu na vybudovanie superpočítača novej generácie. Cieľom investície je vybudovanie udržateľného ekosystému vysokovýkonných výpočtov a prevádzka energeticky efektívneho superpočítača, ktorý umožní výskumníkom aj iným používateľom naplno využívať možnosti spracovania veľkého objemu údajov. Využitie predpokladáme napríklad na trénovanie systémov umelej inteligencie, v zdravotníctve na hromadné spracovanie databáz zdravotníckych údajov, v materiálovom výskume na hľadanie nových supravodičov, či v klimatológii na modelovanie vplyvov zmeny klímy na rôzne zložky životného prostredia.

Ministerstvo v spolupráci so SAV založilo v roku 2020 Národné superpočítačové centrum na podporu používateľov HPC na Slovensku nielen medzi tradičnými výskumníkmi, ale aj v ďalších oblastiach, vrátane verejnej správy a podnikateľského sektora. Zároveň je problematika vysokovýkonných výpočtov zaradená v Akčnom pláne digitálnej transformácie SR na roky 2023 – 2026, kde je záväzok podporiť rozvoj prostredia HPC na Slovensku.

Uvedomujeme si, že na Slovensku máme tímy, ktoré sa týmto technológiám venujú. Náš rezort je presvedčený, že ich prácu je nevyhnutné podporiť manažérsky, finančne aj inštitucionálne. MIRRI SR si na rozvoj HPC na Slovensku objednalo podrobnú štúdiu uskutočniteľnosti investície do superpočítača, ktorú vypracovala konzultačná spoločnosť KPMG.

Samotná štúdia je dokončená a dnes ju MIRRI predkladá na verejné pripomienkovanie. Zámerom je, aby bolo možné vylepšiť a sprecizovať štúdiu uskutočniteľnosti vďaka relevantným pripomienkam odbornej verejnosti, ktoré sa budú zaoberať realizovateľnosťou samotnej investície ako aj jej udržateľnosťou v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na komplexnosť tohto projektu bude možné zvážiť zapracovanie pripomienok, ktoré budú mať doložené overiteľné referencie na zdrojové údaje. Pripomienky je potrebné uviesť v priloženom formulári na uplatnenie pripomienok a následne odoslať na emailovú adresu hpc@mirri.gov.sk, a to v termíne do 21.12.2022. Veríme, že vďaka tomuto participatívnemu procesu budeme schopní sprecizovať investičný zámer v oblasti rozvoja HPC ekosystému na Slovensku.

 

Prílohy

Štúdia uskutočniteľnosti

Formulár na pripomienky

Kalkulácia nákladov a prínosov investície (CBA)

Verejná prezentácia Štúdie uskutočniteľnosti na Vybudovanie udržateľného ekosystému HPC

Počítač Leonardo v Bologni, na ktorom sa malým dielom podieľa aj Slovensko