Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry Dátum zverejnenia výzvy: 07.12.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17I06-04-V02 na predkladanie žiadostí  o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry. Cieľom výzvy je zrekonštruovať a dobudovať priestory vrátane ich procesného zabezpečenia v rámci prevádzky informačných systémov kritickej infraštruktúry v kontexte fyzickej, objektovej a technickej bezpečnosti pre prácu s režimovými dokumentmi a zabezpečiť požiadavky na riadenie dokumentov v špeciálnom režime. Účelom výzvy je zvýšiť zabezpečenie priestorov s umiestnenými informačnými systémami kritickej infraštruktúry prostredníctvom investícií do nasledujúcich aktivít: A1:      Dobudovanie technického a objektového zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry A2:      Zvýšenie procesného zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry A3:      Odborná príprava osôb podieľajúcich sa na zabezpečení priestorov kritickej infraštruktúry Žiadateľ musí realizovať minimálne jednu hlavnú aktivitu z aktivít A1 a A2. Aktivita A3 je nepovinná. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis sa vo výzve 17I06-04-V02 neuplatňujú. Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu na výzvu je: 1 508 674,26 EUR s DPH   – z toho zdroj Plán obnovy a odolnosti: 1 257 228,55 EUR – z toho zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 251 445,71 EUR Minimálna výška na projekt je: 20 000,00 EUR bez DPH. Maximálna výška na projekt je: 200 000,00 EUR bez DPH (maximálne 50 000,00 EUR bez DPH na jeden zrekonštruovaný alebo dobudovaný priestor KI). Trvanie výzvy Vyhlásenie výzvy:  07.12.2023 Uzavretie výzvy:    16.02.2024 Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM Pred samotným podaním Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej aj „žiadosť o PPM“) je žiadateľ povinný zaregistrovať sa do Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ISPO“) a stať sa tak jeho registrovaným používateľom. Registrovaný používateľ ISPO vyplnením príslušného formuláru žiadosti o PPM a nahratím všetkých príloh k žiadosti o PPM zaeviduje svoju žiadosť o PPM na portáli ISPO. Po zaevidovaní žiadosti o PPM v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti o PPM vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti o PPM. Súčasťou sumára žiadosti o PPM je tiež potvrdenie, že informácie a údaje uvedené v žiadosti o PPM zaevidovanej v ISPO sú pravdivé. Sumár žiadosti žiadateľ podpíše a odošle ho vykonávateľovi v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti o PPM vrátane príloh v ISPO. Žiadosť o PPM môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumáru žiadosti vykonávateľovi. Sumár žiadosti, podľa vyššie uvedeného, sa predkladá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky MIRRI SR, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa resp. oprávnenej osoby žiadateľa. Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný predložiť ako prílohu žiadosti o PPM úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na konanie za žiadateľa. V prípade, že nebude možné podať Sumár žiadosti prostredníctvom elektronickej komunikácie, je žiadateľ oprávnený predložiť dokument v listinnej podobe, na adresu Vykonávateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky                 Pribinova 25, 811 09 Bratislava jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne na podateľni MIRRI SR:

pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod. piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

  • doporučenou poštou,
  • kuriérskou službou.

Obálku je potrebné označiť: OIPOO + kód príslušnej výzvy (17I06-04-V02) Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve. Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO   Súbory na stiahnutie:

Prílohy Výzvy: