Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informácie k aktualizácii usmernenia RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku

Dňa 7.11.2022 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo aktualizáciu Usmernenia RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1, 2, 4, 7, verzia 1.2. Uvedené usmernenie bolo doplnené o ďalšie kritériá výberových kôl výziev, v ktorých sú prijímatelia oprávnení sa uchádzať o dodatočný príspevok a to nasledovne:

– hodnotiace kolá výziev v rámci špecifického cieľa č. 4.2.1 z dôvodu riešenia požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES stanovujúcej rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva s cieľom splnenia požiadaviek environmentálneho acquis Únie (ide o výzvu s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19),

– hodnotiace kolá výziev v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately z dôvodu potrieb vyplývajúcich z NÁRODNEJ STRATÉGIE DEINŠTITUCIONALIZÁCIE SYSTÉMU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI, v rámci ktorej sú definované dlhodobé ciele a to s cieľom zabezpečiť individualizáciu uspokojovania potrieb klientov, ktorým sa poskytujú sociálne služby alebo pre ktorých sa vykonávajú opatrenia v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v zariadení (ide o výzvy s kódom IROP-PO2-SC211- 2018-27, IROP-PO2-SC211-2018-34),

a taktiež ŽoNFP,  ktorým bolo vydané Rozhodnutie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok po termíne 12.3.2020.

Webové sídlo, kde bola aktualizácia usmernenia zverejnená:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-15-verzia-1-2-ucinnost-dna-7-11-2022/