Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Štátne inštitúcie, VÚC a mestá môžu naďalej využiť eurofondy na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti

Dopytovo-orientovaná výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, vyšších územných celkov a miest. Aktuálne je spustené 2. kolo výzvy so zostatkovou alokáciou
3 milióny eur. Žiadosť je možné zaslať do 8. novembra 2021.

„Hrozby v online priestore sú rizikom pre štát aj občanov –  ukradnuté údaje, emailové útoky, snaha o napadnutie štátnych systémov, ktoré často uchovávajú dôležité a citlivé dáta. Kybernetickú bezpečnosť je nevyhnutné neustále zvyšovať. Aj preto očakávam, že štátne inštitúcie využijú eurofondové prostriedky v plnej miere a pripravia kvalitné projekty, vďaka ktorým efektívne eliminujú hrozby a ochránia svoje informačné systémy,” povedala ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Dopytová výzva je zameraná na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako však cieli aj na tie inštitúcie, ktoré sa snažia už o posunutie kyber bezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, ministerstvá a podriadené organizácie), subjekty verejnej správy, vyššie územné celky a obce so štatútom mesta  mimo bratislavského kraja.

Primárne budú podporené projekty zamerané na riešenie:

  1. governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o ITVS,
  2. riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia
    a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným formalizovaným riadením identifikovaných rizík.

Dopytovo-orientovaná výzva je v celkovej alokácii 5 miliónov eur. V rámci prvého hodnotiaceho kola bolo predložených 12 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote vyše 1 944 000 eur z európskych zdrojov. Zostatok voľných EÚ zdrojov pre II. hodnotiace kolo je teda vo výške 3 056 000 eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je možné poslať
do 8. novembra 2021.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na kybernetickú bezpečnosť spolu s jej prílohami, s prezentáciou zo školenia je zverejnená na stránke:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-16/.