Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Na kvalitné projekty na znižovanie regionálnych rozdielov dáme v najnovšej výzve IROP 6 miliónov eur

Kvalitná príprava eurofondových projektov je náročná. Samosprávam a ďalším subjektom zapojeným do iniciatívy Európskej komisie Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny) s touto časovo a finančne náročnou úlohou pomôže najnovšia výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Rezort regionálneho rozvoja ako koordinátor iniciatívy na národnej úrovni vyhlásil novú výzvu na podporu projektov pre tzv. dobiehajúce regióny. Na ich kvalitnú prípravu je určených spolu 6 miliónov eur.

Ide o prvú zo série výziev na podporu prípravy investičných projektov pre budúce programové obdobie, prípadne začlenených do Plánu obnovy a odolnosti, ktoré majú byť podporené z protikrízového balíka REACT-EÚ.

O európske zdroje sa v nej môžu uchádzať kraje, mestá a obce ako aj stredné odborné školy zahrnuté do Catching-up Regions. Z výzvy sa tak podporia iba projekty a aktivity na území Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Minimálna a maximálna výška príspevku, o ktorý sa dá uchádzať, nie je stanovená.

Z výzvy podporíme obstaranie:

  • územnoplánovacích podkladov, ako je urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a územno-technické podklady, napríklad technické štúdie, súhrnné technické správy či podklady získané realizáciou geologických úloh,
  • dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia,
  • regulačných plánov, vrátane dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia,
  • územných štúdií zameraných na verejnú technickú a dopravnú infraštruktúru, verejné priestranstvá a krajinu,
  • realizačného projektu stavby.

Prostriedky poskytnuté na projekt môžu zároveň ísť aj na jeho podporné aktivity, napríklad na mzdy spojené s realizáciou projektu.

Cieľom európskej iniciatívy Dobiehajúce regióny je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie, lepšie využívať eurofondy a dobehnúť tak vyspelejšie regióny členských štátov únie. Na iniciatíve spolupracuje Európska komisia so Svetovou bankou od roku 2015 a ako prvé sa do nej zapojili viaceré regióny Poľska a Rumunska.

Na Slovensku sa začal prvý pilotný program v roku 2018 v Prešovskom samosprávnom kraji. Následne sa do iniciatívy zapojili aj Banskobystrický kraj a Košický kraj.

Tzv. dobiehajúce regióny dlhodobo vykazujú nízke hodnoty HDP na obyvateľa, napríklad Prešovský kraj dosahuje iba okolo 63 % úrovne celoslovenského HDP na obyvateľa. Tiež majú vysokú mieru nezamestnanosti, ktorá je v týchto regiónoch skoro dvakrát vyššia ako celoštátny priemer.

Z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa tento rok v apríli v rámci iniciatívy Catching-up Regions vyhlásila výzva na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní pre Prešovský kraj. Obdobná výzva je naplánovaná aj pre Banskobystrický kraj. Okrem toho sa z prostriedkov IROP pripravuje v rámci iniciatívy Catching-up Regions výzva na podporu projektu cyklotrasy Poloniny trail pre Prešovský samosprávny kraj a výzva na podporu integrovaného dopravného systému pre Banskobystrický samosprávny kraj.

Celé znenie výzvy možno nájsť na: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-pripravu-projektov-iniciativy-catching-up-regions-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2021-80/1124-67-1124-17312/ .