Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nové Zámky a Komárno sú posledným osemnástym členom území udržateľného mestského rozvoja

Spravili sme dôležitý krok pre rozvoj regiónu Podunajska. Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič osobne odovzdal primátorom Nových Zámkov a Komárna súhlasné rozhodnutie, vďaka ktorému sa mestá zaradia do systému území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Ide o dôležitý nástroj pre regióny, ktoré vďaka tomu budú môcť riešiť svoje potreby oveľa efektívnejšie.

„Radikálne sme zmenili filozofiu podpory regiónov tak, aby projekty vychádzali z reálnych potrieb miest a obcí. Priority eurofondov boli v minulosti vždy diktované zhora a mestá a obce sa pri získavaní zdrojov dostávali do pozície konkurentov. Viedlo to k neistote plánovania zdrojov a aktivít, k deficitu spolupráce medzi mestami a obcami a v konečnom dôsledku k pretrvávaniu regionálnych rozdielov,“ zdôraznila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

V novom programovom období sa časť eurofondov presunie do rozhodovacej kompetencie samospráv, čím sa odbúra veľká časť byrokracie na centrálnej úrovni.

MIRRI SR iniciovalo vznik dvoch typov územných kooperačných štruktúr – Rady partnerstva na úrovni ôsmich krajov s vyčlenenou alokáciou takmer 900 miliónov eur a kooperačné Rady udržateľného mestského rozvoja (UMR), ktoré tvorí 18 miest s priľahlými obcami a disponovať budú zdrojmi vo výške 600 miliónov eur.

Rady partnerstva aj Kooperačné rady UMR budú autonómne rozhodovať o využití pridelenej alokácie a podpore integrovaných projektov v území, z ktorých budú mať úžitok miestni obyvatelia. Tento mechanizmus zároveň umožňuje a motivuje vytvárať také projekty, ktoré budú komplexne riešiť územné potreby, napríklad výstavbu prestupného terminálu hromadnej dopravy a zároveň revitalizáciu priľahlého územia, budovanie zelených a modrých prvkov a skvalitnenie zastavaného územia s ohľadom na klimatické zmeny.

„Vďaka diskusiám s Európskou komisiou a príkladom dobrej praxe ostatných členských štátov EÚ sa aj my učíme a meníme zaužívaný dopytovo orientovaný mechanizmus implementácie eurofondov smerom k dlhodobému, partnerskému a strategickému plánovaniu investícií v územiach. Územný prístup kladie dôraz na využitie znalostí a kapacít miestnej a regionálnej samosprávy a zapojenie ich zástupcov do procesu programovania, implementácie a hodnotenia dosiahnutých výsledkov,“ skonštatoval štátny tajomník Dušan Velič.

Výzvu na zriadenie kooperačných rád vyhlásilo ministerstvo investícií v septembri 2020. „Decentralizácia a presun kompetencií na regionálnu a miestnu úroveň bola pre samosprávy novinkou a nie všetky boli pripravené prevziať zodpovednosť. Mechanizmus sa však postupne vykryštalizoval a aj vďaka otvorenej komunikácii so zástupcami miest a so združeniami ZMOS a ÚMS sa nám podarilo mestá pripraviť na túto zmenu. Nové Zámky a Komárno sa stali posledným osemnástym členom UMR. Som presvedčený, že budú hľadať kvalitné a funkčné riešenia v prospech občanov, ktorí na tomto území žijú,“ doplnil Velič.

Rovnomerné pokrytie Slovenska funkčnými mestskými územiami a nástrojom UMR považuje ministerstvo investícií za účinný prostriedok, ako znížiť regionálne rozdiely. Na územiach UMR žije viac ako tretina populácie Slovenska.