Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Skvalitňujeme vzdelávanie na školách prostredníctvom podpory budovania kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti.

Účelom výzvy je zriadenie najmenej troch kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na vysokých školách. Ich cieľom bude vzdelávať a poskytovať odborné znalosti pre verejný a súkromný sektor a vytvorenie programu vzdelávania a zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti pre pracovníkov verejnej správy, vrátane doplnkového vzdelávania špecialistov v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ako celoživotného vzdelávania).

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a štátne vysoké školy na území SR.

„Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je prostredníctvom výzvy pripravené prispieť k skvalitneniu vzdelávania a zabezpečiť spôsobilosť v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Výzva umožní čerpanie finančných prostriedkov z mechanizmu na vytvorenie a prevádzku kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti na verejných a štátnych vysokých školách pôsobiacich v Slovenskej republike,“ vyhlásil štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.

Kompetenčné centrá budú zamerané najmä na:

–          vznik študijných programov v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

–          systematickú spoluprácu s verejnou správou pri vzdelávaní zameranom na zabezpečenie potrebných kapacít v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“),

–          metodickú pomoc vysokým a stredným školám pri vzdelávaní v KIB,

–          nadviazanie medzinárodnej spolupráce s relevantnými medzinárodnými centrami excelentnosti a rozširovanie know-how vzdelávania v KIB.

Kompetenčné centrá budú realizovať nasledovné aktivity: zariadenie a vybavenie kompetenčného centra, tvorba metodík a vzdelávacích materiálov pre účely vzdelávania v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, príprava materiálov a dokumentácie v oblasti KIB, výskumná činnosť, expertná činnosť, celoživotné vzdelávanie, zvyšovanie odbornosti personálnych kapacít a certifikácia lektorov, spolupráca so zahraničím, odborné poradenstvo, a ďalšie súvisiace aktivity.

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu je vyše 8,5 mil. eur ( 8 512 571,25 eur), pričom maximálna výška na jeden projekt je stanovená na 1 704 000,00 eur s DPH. Žiadatelia môžu žiadosti o prostriedky mechanizmu podávať do 31.7.2024.

Výzva je dostupná TU.